Jaarrekening 2018 Diaconie Jaarrekening 2018 Diaconie

De Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening van de Diaconie over 2018 voorlopig vastgesteld. Het Verkort Overzicht en de Balans ziet u hieronder. De volledige stukken zijn via e-mail voor de leden ter inzage te verkrijgen bij de Jan Bothof, Diaconaal Rentmeester ().
Indien er geen geldige bezwaren worden ingebracht zal de jaarrekening 4 juni a.s. definitief worden vastgesteld.

Verkort Overzicht Begroting Rekening Rekening
  2.018 2.018 2.017
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten uit rente en dividenden 0 6 17
Opbrengsten levend geld 3.500 4.153 5.214
Door te zenden collecten en giften 9.500 17.155 11.117
Totaal baten 13.000 21.314 16.348
       
Uitgaven en Kosten      
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 400 185 26
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1.000 1.221 1.619
Salarissen en vergoedingen 100 210 205
Kosten beheer, administratie en archief 600 619 285
Rentelasten/bankkosten 250 312 249
Diaconaal werk plaatselijk 2.000 1.063 1.398
Diaconaal werk wereldwijd 0 976 0
Afdracht door te zenden collecten en giften 9.500 16.159 11.609
Totaal lasten 13.850 20.745 15.391
       
Saldo Baten - Lasten -850 569 957
       
       
Balans 2.018 2.017  
       
Activa      
Geldmiddelen 11.614 11.045  
Totaal 11.614 11.045  
       
Passiva      
Eigen vermogen 11.614 11.045  
Totaal 11.614 11.045  

 
terug