Jaarrekening 2019 Diaconie

De Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening van de Diaconie over 2019 in september definitief vastgesteld. Het Verkort Overzicht en de Balans ziet u hieronder. De volledige stukken zijn via e-mail voor de leden ter inzage te verkrijgen bij Jan Bothof, Diaconaal Rentmeester (diaconie-penningmeester@pg-spvb.nl).
 

Verkort Overzicht Begroting Rekening Rekening
  2.019 2.019 2.018
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten uit rente en dividenden 0 2 6
Opbrengsten levend geld 3.500 3.870 4.153
Door te zenden collecten en giften 9.250 16.426 17.155
Totaal baten 12.750 20.298 21.314
       
Uitgaven en Kosten      
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 300 199 185
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1.220 1.068 1.221
Salarissen en vergoedingen 250 242 210
Kosten beheer, administratie en archief 650 671 619
Rentelasten/bankkosten 650 671 312
Diaconaal werk plaatselijk 1.000 1.008 1.063
Diaconaal werk wereldwijd 0 0 976
Afdracht door te zenden collecten en giften 9.950 16.408 16.159
Totaal lasten 13.720 19.914 20.745
       
Saldo Baten - Lasten -970 384 569
       
       
Balans 2.019 2.018  
       
Activa      
Geldmiddelen 11.998 11.614  
Totaal 11.998 11.614  
       
Passiva      
Eigen vermogen 11.998 11.614  
Totaal 11.998 11.614  

 
terug