Het Kruispunt te Velserbroek zoekt een predikant voor 0,7 fte. Het Kruispunt te Velserbroek zoekt een predikant voor 0,7 fte.
“Wij zoeken een predikant die er zin in heeft om met ons aan de slag te gaan, ons voorgaat en verbindt in ons geloof en ons daarbij inspireert om gezamenlijk nieuwe wegen te zoeken.”

De PKN te Velserbroek is op zoek naar een predikant die in haar gemeente de taken van leider, leraar, herder en priester op zich wil nemen. Deze predikant herkent zich in onderstaande beschrijving en stelt vanuit deze verantwoordelijkheid, in overleg met de kerkenraad periodiek prioriteiten vast ten aanzien van de daadwerkelijke invulling. Dit alles om als dienaar van God onze gemeente te leiden en te dienen.

Om te komen tot een goede profielschets van onze nieuwe predikant heeft een voorbereidende commissie onderzoek gedaan naar hoe de wijkkerkenraad  haar toekomst ziet en wat  daarvoor nodig is, zowel vanuit de gemeente als vanuit de te beroepen predikant. Daarbij zijn verschillende domeinen bepaald, de kernactiviteiten en de rol daarin van de predikant. De aanbevelingen uit dit onderzoek vormen de basis van de profielschets van de nieuwe predikant.

Eredienst
De eredienst is en blijft de eerste kernactiviteit. Liturgie, muziek en prediking zijn alle drie van centraal belang, met daarin uitleg van de Bijbel en de toepassing op de actualiteit. We vinden het belangrijk dat de gemeente gevoed, geïnspireerd en geraakt wordt. Als predikant heeft u de ruimte om te kiezen voor verschillende vormen van kerkdiensten, al willen we wel graag dat het vertrouwd en herkenbaar blijft voor de gemeente. In de eredienst gebruikt de predikant hedendaagse taal, omdat we een gemeente willen zijn waar iedereen zich thuis kan voelen.

Rol van de predikant:
Centrale rol, zowel in de inrichting als de uitvoering van de diensten. De predikant  voelt zich deskundig, vaardig en geïnspireerd bij de Eredienst. Hij heeft ruimte voor verschillende vormen en invulling daarvoor en wil met ons zoeken naar verdere vernieuwing met behoud van vertrouwde en bekende elementen.

Pastoraat
Pastoraat is de tweede kernactiviteit. We vinden het belangrijk dat de predikant  met name aandacht heeft voor ouderen, zieken en zij die het moeilijk hebben in onze gemeente. Daarnaast zien we ook graag dat hij aandacht heeft voor jeugd en jongeren, voor hun (jonge) ouders en voor de middengroep (40-50 jarigen). Het is voor ons belangrijk dat de dominee feeling heeft voor dat wat er in de gemeente leeft.

Rol van de predikant:
De predikant heeft een aantal specifieke taken (zoals pastoraat bij ziekte, overlijden en geestelijke nood). Daarnaast draagt de predikant zorg voor de geestelijke verzorging van gemeenteleden bij bijzondere gebeurtenissen in hun leven. Hij stimuleert jongeren om hen te bepalen bij geloof en kerk en coacht hen naar geestelijke groei. De predikant stimuleert gemeenteleden om naar elkaar om te zien en heeft aandacht voor alle leeftijdsgroepen in onze gemeente. Hij heeft daarnaast een actief coachende rol; er wordt veel door de gemeenteleden en pastorale ouderlingen zelf gedaan, zo nodig met extra toerusting.

Persoonlijk
Wij zoeken een predikant die zich thuis voelt in onze pluriforme geloofsgemeenschap, die een hechte sociale cohesie kent in een Noord-Hollands dorp. Een dominee die ruimte en aandacht heeft voor spiritualiteit en die met ons zoekt naar verbinding en gemeenschap. De predikant is hierbij een echte voortrekker, bruggenbouwer, inspirator en een stimulator. Hij is in staat te wisselen van leidinggevende, voortrekkende rol naar coachende ondersteunende rol en kan zich ook laten leiden door de gemeente. Het Kruispunt heeft geen voorkeur voor geslacht of leeftijd. Wel vinden we het belangrijk dat de predikant jong van geest is. Daarbij is hij ook aanspreekbaar voor en door jonge mensen. Als belangrijke competenties zien wij: het kunnen inspireren in geloof, het verbindend zijn, het kunnen omgaan met verschillen en tegenstellingen, het motiveren, het initiatief kunnen nemen en ook kunnen volgen, het pragmatisch zijn, het flexibel zijn in de verschillende rollen en het creatief zijn in het zoeken naar nieuwe vormen. De predikant brengt de sfeer weer terug in de gemeente en is communicatief sterk. Het zou fijn zijn wanneer hij weet om te gaan met social media. De predikant onderschrijft het Groene kerk zijn. Tevens respecteert en onderschrijft hij dat Het Kruispunt op de Wijdekerkkaart staat. Het is voor ons belangrijk dat de predikant zichzelf kan zijn in onze gemeente, vermogen tot zelfreflectie heeft en in staat is om voor zichzelf rust, bezinning en studie te vinden.

Vorming en Toerusting
Leren, exegese en catechese zijn belangrijke activiteiten. In de gemeente was er – voor corona – sprake van catechese en diverse kringen en werkgroepen.

Rol van de predikant:
Soms uitvoerend, soms initiërend en (vervolgens) meer coachend, stimulerend en ondersteunend. In samenwerking met gemeenteleden (zo nodig toegerust/opgeleid), waar mogelijk in samenwerking met de dominee van de wijkgemeente Santpoort en de pionierspredikant van Hart voor Velserbroek. Als leraar is de predikant verantwoordelijk voor het uitleggen van de Bijbel, waarbij de dagelijkse leefpraktijk met het Woord van God wordt gebracht. Daarnaast ondersteunt de predikant de kerkenraad, wijkmedewerkers en alle vrijwilligers door het geven van adviezen en door actief meedenken.

Diaconaat
In onze gemeente is sprake van diaconaat, zending en evangelisatie.

Rol van de predikant:
Hij is maatschappelijk betrokken en heeft oog voor de diaconale problemen binnen en buiten de gemeente. Hij werkt hierbij samen met burgerlijke organisaties. Daarnaast stimuleert de predikant de gemeente in het hulp bieden aan anderen. Tevens ondersteunt en adviseert hij de betreffende vrijwilligers en werkgroepen. Dit alles in samenwerking met onder andere Hart voor Velserbroek en Youth for Christ en gedurende de zomerperiode met Impact.

Organisatie & beleid
Zichtbaarheid en gastvrijheid naar het dorp om ons heen en contacten met scholen. Belangrijk vinden wij de samenwerking met de wijkgemeente van Santpoort en dominee G. Polderman en de samenwerking met Hart voor Velserbroek en Youth for Christ/Impact  op allerlei gebied. Deze samenwerking kan verder groeien en versterkt worden.

Rol van de predikant:
Centraal en divers: voortrekker, bruggenbouwer, contacten buiten kerk en in de dorpsgemeenschap leggen, uitvoeren van diverse activiteiten en zoeken naar nieuwe activiteiten. De predikant geeft geestelijk leiding aan de gemeente, advies aan kerkenraad en moderamen.

Dit zijn wij:
Het Kruispunt is een warme gemeente  waarin gemeenteleden met verschillende achtergronden en geloofsbeleving het belangrijk vinden om in verbondenheid om te zien naar elkaar en om samen kerk te zijn. Onze gemeente kenmerkt zich door haar gastvrije houding en biedt een goede plek aan hen die willen samenkomen om geloof te vieren en om samen een gemeenschap te zijn. De gemeente vindt het belangrijk dat er ruimte is voor ontmoeting,  niet alleen tijdens de diensten in de kerk, maar ook in allerlei andere activiteiten door de week. Het Kruispunt is een kerk waarin iedereen een plek heeft, waar we Gods lof zingen, waar voor de wereld gebeden wordt. Waar we geïnspireerd, toegerust en uitgedaagd worden om in de Geest en liefde van Christus ons leven vorm te geven in gezin, werk en cultuur.

De leden van de gemeente hebben een grote bereidheid om tijd, energie en geld te investeren. De kerk kent dan ook een grote groep vrijwilligers die zich op meerdere vlakken inzet: zo is er een beamergroep, een schoonmaakteam, een team dat zich bezighoudt met de website en social media, een team dat de bloemengroeten verzorgt, een groep mensen die het koffieschenken voor hun rekening neemt, een kerkbladredactie, een combo, een groep organisten, lectoren, kosters, een geëngageerde wijkkerkenraad en een team voor pastoraal beraad, Daarnaast zijn er ook twee betaalde krachten met wie nauw samengewerkt kan worden, te weten Ds. Gilda Polderman van de wijkgemeente Santpoort en Ds. Willemien van Berkum, pionierspredikant van Hart voor Velserbroek.

Het Kuispunt neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en is om die reden een Groene Kerk. Daarnaast wappert de regenboogvlag en staan we op de Wijdekerkkaart.

Het Kruispunt werkt samen met andere gemeente(n) in de classis. In elk geval met de wijkgemeente Santpoort, met wie we binnen enkele jaren één kerk zullen vormen met één kerkenraad. Het is voor onze gemeente belangrijk dat beide wijkgemeenten in de toekomst elkaar in de praktijk letterlijk meer gaan ontmoeten. Daartoe worden Bijbelstudiekringen, gebedskringen, cursussen over theologische thema’s, en een leerhuis georganiseerd.

De gemeente van Het Kruispunt vindt het belangrijk dat haar voorganger prioriteit geeft aan activiteiten rondom gemeenteopbouw en toerusting. Eredienst, kringwerk, muziek, cantorij, kloosterweekenden, stiltewandelingen en andere vormen van spiritualiteit zijn daarbij eveneens belangrijk voor de verbinding en de ontmoeting.

Het Kruispunt werkt samen met tal van andere organisaties zoals “Hart voor Velserbroek” en Youth for Christ/Impact, om zo ook rand- of onkerkelijke mensen te kunnen benaderen en bereiken. We willen een kerk zijn met het gezicht naar het dorp. We streven ernaar om te groeien in geloven, het geloof te beleven en uit te dragen. Door aantrekkelijke kerkdiensten en andere bijeenkomsten hopen we zo meer jonge gezinnen en jeugd te kunnen bereiken en nieuwe mensen te ontmoeten, te inspireren en ze bij onze gemeente te betrekken.

Daarnaast zijn we ook actief op social media en worden momenteel alle diensten digitaal – via ons YouTubekanaal uitgezonden.

Het Kruispunt bestond in 2020 25 jaar, een jubileum dat we gevierd hebben met de drie predikanten die aan onze gemeente verbonden zijn geweest.
Voor meer informatie over de gemeente kunt u terecht op onze website:
https://www.pg-spvb.nl/

Voor meer informatie over ons beleidsplan kijkt u op onderstaande website:
https://www.pg-spvb.nl/anbi_kerk/


Waar in dit document wordt gesproken over predikant wordt tevens predikante bedoeld (man/vrouw).

 
terug