Hoe loopt het proces?

Om de betrokkenheid van de gemeenteleden te vergroten zijn er in elke wijk in het begin van dit proces meerdere gemeenteberaden geweest. Met externe ondersteuning hebben we met elkaar gesproken over wat we belangrijk vinden in de kerk, wat ons bindt, wat we belangrijk vinden en welke koers we willen varen.

In dit proces zijn de volgende stappen doorlopen en documenten opgeleverd en besproken:
1. De opdracht zoals de AK die in juli 2018 heeft geformuleerd.

2. De eerste rapportage van de commissie met Beleidsscenario's uit mei 2019. In de wandeling 'het rapport met de kruk met de drie poten' genoemd. Het is een discussiestuk over de kernwaarden van de gemeente.

3. Na een nieuwe ronde met gemeenteberaden over dit discussiestuk, is de tussenrapportage uit augustus 2019 opgeleverd door de commissie, met conclusies en aanbevelingen.

4. De aanbevelingen zijn onverkort door de AK overgenomen en de commissie is weer aan het werk gezet met een vervolgopdracht uit september 2019

5. In de zomer van 2020 heeft de commissie het vervolgrapport 'Samen sterker'  gepresenteerd. Met adviezen over een toekomstbestendige organisatieopzet, de invulling van de predikants-vacature in de wijk Velserbroek en het handhaven van twee plekken van samenkomst tot en met in ieder geval 2025. Van dit rapport is dit lezenswaardige artikel in het kerkblad van november 2020 verschenen. De kerkenraad heeft de conclusies en aanbevelingen uit het vervolgrapport onderschreven.

6. De commissie kreeg een vervolgopdracht van de AK uit november 2020. Op 7 juli 2021 is het rapport 'Naar een lichtere kerk' gepresenteerd aan de kerkenraden (deel A van de opdracht). De AK heeft de commissie gevraagd om de voorgestelde nieuwe organisatiestruktuur verder uit te werken. 

7. Op 28 maart 2022 is het concept van de nieuwe Plaatselijke Regeling besproken met de kerkenraden. Na raadpleging van de beide wijken werd op 16 mei 2022 in een gezamenlijke vergadering, de nieuwe Plaatselijke Regeling definitief vastgesteld. Met als datum van indiensttreding: 3 oktober 2022. Een lang proces is tot einde gekomen, we zijn er allemaal blij mee.

8. In samenspraak met de beleidscommissie is deel B van de opdracht geherformuleerd: "Onderzoek en onderbouw de opties voor het gebruik van onze beide kerkgebouwen in de periode t/m 2030. In beide wijken moet op de bestaande locaties een vierplek beschikbaar blijven zonder dat onze financiële positie te risicovol wordt".
Deze formulering is positiever verwoord dan oorspronkelijk. De kerkenraad (nu nog maar één), heeft het stappenplan voor dit proces op 12 juni 2023 goedgekeurd.

9. Op voorstel van de commissie heeft de kerkenraad op 18 september 2023 besloten om de huidige 4-plekken in ieder geval tot en met 2030 te handhaven. Dat betekent dat beide plekken van samenkomst t/m 2030 gehandhaafd zullen blijven. Voor de vergaderruimtes hoeft dat niet het geval te zijn. Jaarlijks zal worden bekeken of de financiele ontwikkelingen reden geven tot bijstelling. Dit besluit geeft de ruimte om de komende jaren als wijken Santpoort en Velserbroek verder naar elkaar toe te groeien.
De besluitvorming is gebaseerd op het stuk '20230908 Advies Beleidscommissie vwb bestaansrecht 4-plekken' van de beleidscommissie samen met het College van Kerkrentmeesters.
 
terug