De Diaconie is een ANBI De Diaconie is een ANBI
Algemene gegevens Diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Santpoort en Velserbroek
RSIN/Fiscaal nummer: 824136020
Website adres: http://pg-spvb.nl
E-mail:
Adres: Burg. Enschedélaan 65
Postcode: 2071 AT
Plaats: Santpoort-Noord
 

De Protestantse Gemeente te Santpoort en Velserbroek is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

In Santpoort en Velserbroek willen wij een gemeenschap zijn van mensen die het christelijk geloof delen, verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland. Onze roeping: de liefde van God zichtbaar maken.

Hoe? Door het leven te vieren, te leren van de wijsheid van de bijbel en de kerk, door om te zien naar elkaar en een bijdrage te zijn voor onze omgeving. Gastvrijheid hebben we hoog. Je bent van harte welkom!

Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Santpoort en Velserbroek.
 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De leden worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen telt 9 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art.8).

De Protestantse Gemeente te Santpoort en Velserbroek bestaat uit twee wijken, Santpoort en Velserbroek. Beide wijken hebben hun eigen wijkkerkenraad voor de organisatie en het beleid in de eigen wijkkerk. Daarnaast kent de gemeente een Algemene Kerkenraad voor de gezamenlijke belangen. Er zijn speciale commissies voor Diaconie, ZWO en beheer.
 

Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van haar Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. Daarin is ook geregeld wat voor de plaatselijke gemeenten geldt.
 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u hier downloaden.
 

Beloningsbeleid

De Protestantse Gemeente te Santpoort en Velserbroek werkt met veel vrijwilligers. De predikanten worden bekostigd en enkele kerkelijke werkers zijn in loondienst. De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Voor een overzicht van onze activiteiten wordt verwezen naar de website en het kerkblad. De digitale versie van het kerkblad is te vinden op de website: klik.

Daar behoren onder meer de volgende activiteiten bij:
 • kerkdiensten
 • catechese en email-catechese
 • gespreksgroepen
 • meditatiegroep
 • stiltewandelingen
 • Groene Kerk, initiatieven op het gebied van duurzaamheid
   

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten Diaconie
  begroting rekening rekening
  2018 2018 2017

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen  €         0  €         6  €       17
Bijdragen gemeenteleden  € 13.000  € 21.308  € 16.331
Totaal baten  € 13.000  € 21.314  € 16.348

LASTEN
 
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk   € 11.900  € 18.383  € 13.033
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €   1.000  €   1.221  €   1.619
Salarissen (koster, organist e.d.) €      100 €      210 €      205
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €      850  €      931  €      534
Totaal lasten  € 13.850  € 20.745  € 15.391
 
Resultaat (baten - lasten)  €    - 850  €      569  €     957

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
terug