Jaarrekening 2022 gereed Jaarrekening 2022 gereed

De jaarrekening van de kerk over 2022 is gemaakt en door de kerkenraad goedgekeurd. U kunt hier een samenvatting bekijken en downloaden. U kunt via de scriba van de kerkenraad of bij ondergetekende een volledig exemplaar opvragen.
In het najaar zullen er in oktober weer in beide wijken gemeentevergaderingen worden gehouden waar de cijfers zullen worden toegelicht. Ook komt dan de ontwikkeling van ons ledenaantal aan bod. En u kunt vragen stellen natuurlijk.
namens het College van Kerkrentmeesters, Gerrit Out
 
Actie Kerkbalans-2023

Actie Kerkbalans-2023

De actieperiode is achter de rug, dit is de financiele tussenstand van dit moment (25 februari):

Oftewel:
- er zijn 155 + 287 = 442 uitnodigingen verstuurd, waarvan inmiddels 61% een toezegging heeft teruggestuurd (dan wel een gift heeft gedaan die als toezegging kan dienen).
- als iedereen zijn toezegging nakomt kunnen we op dit moment dus rekenen op €85.000 aan bijdragen!

Namens het College van Kerkrentmeeesters, hartelijk dank !

Maar: we zijn er nog niet, voor dit jaar is €95.000 aan vrijwillige bijdragen begroot.
Even ter vergelijk, in 2021, dus 2 jaar geleden, waren de daadwerkelijk ontvangsten nog €15.000 hoger. Gelukkig hebben we vermogen, zodat we de kosten van twee gebouwen en drie predikanten (totaal 1,5 predikantsplaats) kunnen dragen (nog wel).

lees meer »
 
Hoe komt de kerk aan zijn geld?

Hoe komt de kerk aan zijn geld?
De Kerk en de Diaconie krijgen geld van kerkleden via collectes, giften, acties (zoals Kerkbalans), maar ook via legaten en nalatenschappen, belegd vermogen en uit verhuur van (delen van) de kerk en/of zalen.
lees meer »
 
Voor hetzelfde geld geeft u meer !

Voor hetzelfde geld geeft u meer !
Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Geeft u uw diaconie geregeld een gift? Dan kunt u de kerk misschien meer geven, zonder dat het u meer kost!
lees meer »
 
De Diaconie is een ANBI De Diaconie is een ANBI
Giften aan de 'Diaconie van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek' mag u, onder voorwaarden, in mindering brengen op uw belastbaar inkomen omdat de Diaconie een zogenaamde ANBI is, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt met zich mee dat er op de website van de kerk een aantal gegevens moeten worden gepubliceerd. 
lees meer »
 
De Kerk is een ANBI De Kerk is een ANBI
Giften aan de 'Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek' mag u, onder voorwaarden, in mindering brengen op uw belastbaar inkomen omdat de kerk een zogenaamde ANBI is, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt met zich mee dat er op de website van de kerk een aantal gegevens moeten worden gepubliceerd. 
lees meer »
 
Wees nalatig!

Wees nalatig!
Nalaten is iets niet doen. Behalve in testamenten, daarin is nalaten een daad. Over dit onderwerp zullen vooral de oudere gemeenteleden waarschijnlijk weleens nadenken. In vroegere tijden kwam het heel vaak voor dat men in een testament de kerk met . . .
lees meer »
 
Collectebonnen Collectebonnen
Bedragen die u via de collectezak geeft kunnen voor de Belastingdienst niet als gift meetellen; u kunt ze immers niet aantonen. Maar wanneer u geen geld geeft, maar collectebonnen koopt en die zondags in de collecte doet, dan ligt het anders. Ook deze bedragen zijn dan wel als gift aftrekbaar. Collectebonnen kosten €0,50 per stuk; u kunt ze kopen door een veelvoud van €10,00 over te maken op bankrekening NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden “collectebonnen” en ook uw adres erbij. Meestal worden de bonnen dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.