Kerkbalans is de naam van de jaarlijkse geldwervings-actie van de kerken in Nederland. Bij deze actie wordt de leden gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dit jaar aan de kerk gaan geven. Voor de leden is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen.

lees meer »
 
Hoe komt de kerk aan zijn geld?

Hoe komt de kerk aan zijn geld?
De kerk en de diaconie krijgen geld van kerkleden via collectes, giften, acties (zoals Kerkbalans), maar ook via legaten en nalatenschappen, belegd vermogen en uit verhuur van (delen van) de kerk en/of zalen.
lees meer »
 
Wees nalatig!

Wees nalatig!
Nalaten is iets niet doen. Behalve in testamenten, daarin is nalaten een daad. Over dit onderwerp zullen vooral de oudere gemeenteleden waarschijnlijk weleens nadenken. In vroegere tijden kwam het heel vaak voor dat men in een testament de kerk met . . .
lees meer »
 
De Diaconie is een ANBI De Diaconie is een ANBI
Giften aan de 'Diaconie van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek' mag u, onder voorwaarden, in mindering brengen op uw belastbaar inkomen omdat de Diaconie een zogenaamde ANBI is, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt met zich mee dat er op de website van de kerk een aantal gegevens moeten worden gepubliceerd. 
lees meer »
 
De Kerk is een ANBI De Kerk is een ANBI
Giften aan de 'Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek' mag u, onder voorwaarden, in mindering brengen op uw belastbaar inkomen omdat de kerk een zogenaamde ANBI is, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt met zich mee dat er op de website van de kerk een aantal gegevens moeten worden gepubliceerd. 
lees meer »
 
Begrotingen 2020 Begrotingen 2020
De Algemene Kerkenraad heeft de begrotingen 2020 van de Kerk en van de Diaconie vastgesteld. Deze stukken zijn via e-mail voor de leden ter inzage te verkrijgen bij de penningmeester van de Kerk () respectievelijk de Diaconie ().
 
 
Jaarrekening 2018 Diaconie Jaarrekening 2018 Diaconie

De Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening van de Diaconie over 2018 voorlopig vastgesteld. Het Verkort Overzicht en de Balans ziet u hieronder. De volledige stukken zijn via e-mail voor de leden ter inzage te verkrijgen bij de Jan Bothof, Diaconaal Rentmeester ().
Indien er geen geldige bezwaren worden ingebracht zal de jaarrekening 4 juni a.s. definitief worden vastgesteld.

Verkort Overzicht Begroting Rekening Rekening
  2.018 2.018 2.017
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten uit rente en dividenden 0 6 17
Opbrengsten levend geld 3.500 4.153 5.214
Door te zenden collecten en giften 9.500 17.155 11.117
Totaal baten 13.000 21.314 16.348
       
Uitgaven en Kosten      
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 400 185 26
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1.000 1.221 1.619
Salarissen en vergoedingen 100 210 205
Kosten beheer, administratie en archief 600 619 285
Rentelasten/bankkosten 250 312 249
Diaconaal werk plaatselijk 2.000 1.063 1.398
Diaconaal werk wereldwijd 0 976 0
Afdracht door te zenden collecten en giften 9.500 16.159 11.609
Totaal lasten 13.850 20.745 15.391
       
Saldo Baten - Lasten -850 569 957
       
       
Balans 2.018 2.017  
       
Activa      
Geldmiddelen 11.614 11.045  
Totaal 11.614 11.045  
       
Passiva      
Eigen vermogen 11.614 11.045  
Totaal 11.614 11.045  

 
 
Voor hetzelfde geld geeft u meer !

Voor hetzelfde geld geeft u meer !
Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Geeft u uw diaconie geregeld een gift? Dan kunt u de kerk misschien meer geven, zonder dat het u meer kost!
lees meer »
 
Collectebonnen

Collectebonnen
Bedragen die u via de collectezak geeft kunnen voor de Belastingdienst niet als gift meetellen; u kunt ze immers niet aantonen. Maar wanneer u geen geld geeft, maar collectebonnen koopt en die zondags in de collecte doet, dan ligt het anders. Ook deze bedragen zijn dan wel als gift aftrekbaar. Collectebonnen kosten €0,50 per stuk; u kunt ze kopen door een veelvoud van €12,50 over te maken op bankrekening NL 37 INGB 0000 119 246 ten name van: Protestantse Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden “collectebonnen” en ook uw adres erbij. Meestal worden de bonnen dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.