Kerkbalans is de naam van de jaarlijkse geldwervings-actie van de kerken in Nederland. Bij deze actie wordt de leden gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dit jaar aan de kerk gaan geven. Voor de leden is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen.

lees meer »
 
Hoe komt de kerk aan zijn geld?

Hoe komt de kerk aan zijn geld?
De kerk en de diaconie krijgen geld van kerkleden via collectes, giften, acties (zoals Kerkbalans), maar ook via legaten en nalatenschappen, belegd vermogen en uit verhuur van (delen van) de kerk en/of zalen.
lees meer »
 
Wees nalatig!

Wees nalatig!
Nalaten is iets niet doen. Behalve in testamenten, daarin is nalaten een daad. Over dit onderwerp zullen vooral de oudere gemeenteleden waarschijnlijk weleens nadenken. In vroegere tijden kwam het heel vaak voor dat men in een testament de kerk met . . .
lees meer »
 
De Diaconie is een ANBI De Diaconie is een ANBI
Giften aan de 'Diaconie van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek' mag u, onder voorwaarden, in mindering brengen op uw belastbaar inkomen omdat de Diaconie een zogenaamde ANBI is, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt met zich mee dat er op de website van de kerk een aantal gegevens moeten worden gepubliceerd. 
lees meer »
 
De Kerk is een ANBI De Kerk is een ANBI
Giften aan de 'Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek' mag u, onder voorwaarden, in mindering brengen op uw belastbaar inkomen omdat de kerk een zogenaamde ANBI is, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt met zich mee dat er op de website van de kerk een aantal gegevens moeten worden gepubliceerd. 
lees meer »
 
Jaarrekening 2019 Diaconie Jaarrekening 2019 Diaconie

De Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening van de Diaconie over 2019 in september definitief vastgesteld. Het Verkort Overzicht en de Balans ziet u hieronder. De volledige stukken zijn via e-mail voor de leden ter inzage te verkrijgen bij Jan Bothof, Diaconaal Rentmeester (diaconie-penningmeester@pg-spvb.nl).
 

Verkort Overzicht Begroting Rekening Rekening
  2.019 2.019 2.018
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten uit rente en dividenden 0 2 6
Opbrengsten levend geld 3.500 3.870 4.153
Door te zenden collecten en giften 9.250 16.426 17.155
Totaal baten 12.750 20.298 21.314
       
Uitgaven en Kosten      
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 300 199 185
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1.220 1.068 1.221
Salarissen en vergoedingen 250 242 210
Kosten beheer, administratie en archief 650 671 619
Rentelasten/bankkosten 650 671 312
Diaconaal werk plaatselijk 1.000 1.008 1.063
Diaconaal werk wereldwijd 0 0 976
Afdracht door te zenden collecten en giften 9.950 16.408 16.159
Totaal lasten 13.720 19.914 20.745
       
Saldo Baten - Lasten -970 384 569
       
       
Balans 2.019 2.018  
       
Activa      
Geldmiddelen 11.998 11.614  
Totaal 11.998 11.614  
       
Passiva      
Eigen vermogen 11.998 11.614  
Totaal 11.998 11.614  

 
 
Voor hetzelfde geld geeft u meer !

Voor hetzelfde geld geeft u meer !
Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Geeft u uw diaconie geregeld een gift? Dan kunt u de kerk misschien meer geven, zonder dat het u meer kost!
lees meer »
 
Collectebonnen Collectebonnen
Bedragen die u via de collectezak geeft kunnen voor de Belastingdienst niet als gift meetellen; u kunt ze immers niet aantonen. Maar wanneer u geen geld geeft, maar collectebonnen koopt en die zondags in de collecte doet, dan ligt het anders. Ook deze bedragen zijn dan wel als gift aftrekbaar. Collectebonnen kosten €0,50 per stuk; u kunt ze kopen door een veelvoud van €10,00 over te maken op bankrekening NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden “collectebonnen” en ook uw adres erbij. Meestal worden de bonnen dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.