Van de Diaconie juni Van de Diaconie juni
De collecte-opbrengsten in de maand mei:
Diaconie    € 425,75
Kerk          € 425,75

De Diaconie mocht nog € 225 aan giften ontvangen.
In het artikeltje ‘Zo waait de Geest’ zijn de giften € 30 voor de Kerk en € 40 voor de Diaconie vermeld.

Ton Zaal heeft in een dienst in Velserbroek met mooie dankbare woorden afscheid genomen. Hij heeft ook altijd met veel plezier en werklust zijn ambt vervuld. Fijn gedaan Ton.

In de dienst van 19 juli a.s. neemt ondergetekende officieel afscheid als diaken en zal Dick van Dassen bevestigd worden als diaken. Mijn ambt heb ik 4 jaar met plezier uit mogen uitoefenen. Ik heb begrepen dat je het niet alleen hoeft te doen. De diakenen en de andere leden van de kerkenraad zijn altijd bereid om mee te denken en te helpen. Ik heb ook ondervonden dat er heel veel werk verzet wordt waar niemand wat van ziet en dat toch moet gebeuren. De liefde voor onze kerkelijke gemeenschap, om die in stand te houden, is groot. Ik dank de gemeente voor de ondersteuning die ik altijd van u heb mogen ontvangen. Mooie woorden maar ik mag ook naar boven kijken, vanwaar zal mijn hulp komen? Ook die hulp van God heb ik mogen ervaren als het even niet meer zo goed ging. Daar ben ik God ook dankbaar voor.

Met vriendelijke groeten, Hans Kosters
 
Van de Diaconie mei Van de Diaconie mei
Collecte-opbrengsten in de maanden maart en april:
Maart 2020
Diaconie        €  309,25
Kerk              €  504,24
Kerk in Actie  €  202,65

April 2020
Diaconie        €  545,00   (incl. HA Hofgeest)
Kerk             €  476,25

Ontvangen € 20,-- als opbrengst spaardoosje 40dagentijd voor Kerk in Actie.
De Diaconie mocht in maart € 150,-- en in april € 300,-- ontvangen. Prachtige bedragen en alle gevers hartelijk dank!

Ja, de spaardoosjes. Die konden tot op heden nog niet worden ingeleverd. De opbrengst van de spaardoosjes is voor de commissie Kerk in Actie, voorheen ZWO. U kunt de spaardoosjes thuis laten staan en t.z.t., als er weer kerkdiensten gehouden kunnen worden, inleveren of u kunt zelf het spaardoosje legen en het bedrag overmaken op Diaconie Prot Gem Santpoort Velserbroek inzake ZWO, rekeningnummer NL42 INGB 0001 7755 28.

In de bezetting van de Diaconie is het een en ander veranderd. Ton Zaal heeft in de online kerkdienst van 3 mei afscheid genomen. Hij heeft een mooie bijdrage geleverd aan onze Diaconie. Aan het onderwerp statushouders en de bestemming van de collecte-gelden heeft hij altijd op een mooie wijze zijn standpunt verwoord. Persoonlijk mag ik terugzien op een heel goed contact met hem en dan niet alleen de Diaconie betreffende zaken. Hij zal gemist worden. Maar er zijn ook weer goede vervangers. Alies Passchier neemt zitting in het college namens Velserbroek (zij is inmiddels al bevestigd) en Dick van Dassen voor Santpoort. Zijn bevestiging zal plaatsvinden zodra de diensten op zondag weer normaal zijn. Mijn afscheid heb ik uitgesteld tot het einde van het coronatijdperk. Zo ziet u, niet alles staat stil, nee wij proberen voorzichtig zoveel mogelijk te doen.

Met hartelijke groet, namens alle diakenen,
Hans Kosters
 
Diaconie Diaconie
Oorspronkelijk hield de Diaconie zich voornamelijk bezig met de armenzorg. Tegenwoordig gaat het werk van de Diaconie veel verder en worden veel (maatschappelijke) goede doelen gesteund, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Het benodigde geld wordt ingezameld met de wekelijkse collectes tijdens de diensten en door het organiseren van activiteiten.
De Diaconie bestaat uit ca. acht diakenen uit Santpoort en Velserbroek en komt eens in de tien weken bij elkaar. De diakenen worden in principe voor een periode van vier jaar bevestigd.
 
Van de Diaconie Van de Diaconie
Hieronder vindt u een overzicht van de verslagen van de Diaconie zoals die de afgelopen maanden zijn gepubliciteerd in het kerkblad en op deze website.