Van de Diaconie november Van de Diaconie november
De collecteopbrengsten voor de maand september zijn € 624,11 voor zowel onze Kerk als voor de Diaconie. Een deel van dit bedrag zal doorgestort worden t.b.v. een aantal zogeheten doorgaande collecten (voor bv. Kerk in Actie en Jeugdwerk PKN).

Niet alleen in september, zoals in vorig kerkblad ook al vermeld, maar ook in oktober hebben we weer een aantal giften mogen ontvangen voor ons diaconale werk. Eén daarvan wil ik graag expliciet vermelden; de omschrijving in het bankafschrift vermeldde “t.b.v. behoeftige gemeenteleden”. De Diaconie heeft, in overleg met onze predikanten, een gemeentelid kunnen verblijden …

Ik ben als penningmeester inmiddels doende om onze begroting voor volgend jaar in concept op te maken. Bij bestudering van de baten en lasten in dit lopende jaar valt mij op dat de collecteopbrengsten, tezamen met de online donaties en giften via onze bankrekening zelfs hoger zijn dan voorgaand jaar. Opmerkelijk gezien het beperkte kerkbezoek en bijzonder mooi en bemoedigend om mee te maken.
Alle gevers hartelijk dank voor dit alles!

Op zondag 8 november was het de Dankdag voor het gewas. Traditiegetrouw vragen we u dan om een bijdrage voor de Voedselbank Velsen. Op diverse manieren is hier de afgelopen weken al aandacht aan gegeven. Uw bijdrage is extra welkom dit jaar omdat er steeds minder voedsel vanuit de supermarkten wordt aangeleverd. Donderdag 19 november tussen 10 en 12 uur is er nogmaals gelegenheid om uw boodschappen in te leveren in de bijgebouwen van de Dorpskerk.
Een financiële bijdrage kan natuurlijk ook. Maak dan een gift over op NL23INGB0000537180 t.n.v. Diaconie PG Santpoort-Velserbroek onder vermelding van 'Voedselbank'.

Namens de Diaconie, Jan Bothof
 
 
Van de Diaconie oktober Van de Diaconie oktober
De collecteopbrengsten voor de maand augustus zijn € 557,84 voor zowel onze Kerk als voor de Diaconie en daarnaast nog € 475,70 voor de speciale collecte t.b.v. de slachtoffers in Beiroet. In totaal dus bijna € 1.600 waarvan ruim € 1.000 werd opgebracht via de uitgangscollecte in de Dorpskerk. Gelukkig zal m.i.v. september ook in het Kruispunt gestart worden met een uitgangs-collecte die 50/50 verdeeld zal worden tussen Kerk en Diaconie.

Voor de slachtoffers in Beiroet zijn ook nog diverse gelden ontvangen via onze bankrekening. In de diaconievergadering van 25 augustus jl. is besloten om de opbrengsten voor dit doel aan te vullen tot een totaalbedrag van € 1.000.

Ten tijde van dit schrijven mag ik nog genieten van mijn najaarsvakantie in Brabant en Limburg en daarom heb ik momenteel geen inzicht in de details betreffende de diverse giften die wij ook afgelopen maand weer hebben mogen ontvangen. Maar ook nu is een welgemeend woord van dank weer volledig op zijn plaats. Bij deze!

De eerder vermelde vergadering van de 25e was de eerste die wij sinds januari weer konden hebben. Op gepaste afstand van elkaar hebben wij samengezeten in de kerkzaal van het Kruispunt. We hebben, onder het genot van koffie met een lekkere traktatie, afscheid genomen van Hans Kosters en Ton Zaal. Beide diakenen werden met complimenten overladen en daarbij kregen zij een cadeaubon voor al hun bewezen diensten en inzet voor met name de diverse lokale diaconale activiteiten.

Naast dit afscheid konden we ook kennis maken met Alies Passchier als nieuwe diaken uit Velserbroek. In Santpoort wordt nog naarstig gezocht naar een aanvulling voor onze Diaconie.

Omdat we momenteel geen voorzitter meer hebben, zullen Heine Wagenaar (scriba) en ondergetekende bij toerbeurt de voorzittershamer hanteren.
Tevens is mij verzocht om bevestigd te worden tot diaken (in plaats van diaconaal rentmeester), zodat ik Hans Kosters kan vervangen in het Moderamen van de Wijkkerkenraad in Santpoort. Dit zal gebeuren in de dienst van 4 oktober. In deze dienst zal tevens weer sinds lange tijd het Heilig Avondmaal gevierd worden.

Met een hartelijke groet, namens de diakenen,
Jan Bothof

 
 
Diaconie Diaconie
Oorspronkelijk hield de Diaconie zich voornamelijk bezig met de armenzorg. Tegenwoordig gaat het werk van de Diaconie veel verder en worden veel (maatschappelijke) goede doelen gesteund, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Het benodigde geld wordt ingezameld met de wekelijkse collectes tijdens de diensten en door het organiseren van activiteiten.
De Diaconie bestaat uit ca. acht diakenen uit Santpoort en Velserbroek en komt eens in de tien weken bij elkaar. De diakenen worden in principe voor een periode van vier jaar bevestigd.
 
Van de Diaconie Van de Diaconie
Hieronder vindt u een overzicht van de verslagen van de Diaconie zoals die de afgelopen maanden zijn gepubliciteerd in het kerkblad en op deze website.