Van de Diaconie maart Van de Diaconie maart
De opbrengsten van de collecten in januari 2020:
  Dorpskerk Kruispunt
Diaconie 204,30 183,00
Missionair Werk 140,20 103,45
Jeugdwerk PKN 73,70 101,90
Kerk 345,58 309,50
                    
De diaconale Kerstactie die wij in december/januari weer hebben gehad, heeft het mooie bedrag van ruim € 3.430 opgebracht. Wij zijn dan ook blij dat we de Voedselbank Velsen, Stem in de Stad in Haarlem, het Inloophuis Kennemerland in Santpoort en DSG De Sluis in Zaanstad ieder € 860 kunnen doneren.
De speciale diaconale collecte die we op zondag 16 februari hebben gehouden voor het Ronald McDonald Emma Huis in Amsterdam heeft bijna € 360 opgebracht.
Alle gevers hartelijk dank!

Op zondag 8 maart is er in het Kruispunt een maaltijd gehouden. Deze maaltijd was voor gemeenteleden en Statushouders. Er hebben zich tot op 6 maart jl. ongeveer 70 deelnemers gemeld.
In het volgende kerkblad meer over hoe het geweest is.

Met een hartelijke groet namens alle diakenen, Hans Kosters
 
 
Van de Diaconie februari Van de Diaconie februari
Collecte-opbrengsten in de maand december:
  Dorpskerk Kruispunt
PKN - Pastoraat 95,87 71,50
KiA - Wederopbouw kerken Syrië 207,75 147,46
KiA - Kinderen in de knel   156,42
ZWO project  242,95 158,70
Diaconie 319,12 241,65
Kerk 640,88 613,02

Giften voor de Diaconie in december: € 50,-
Giften voor de Diaconie in januari: € 60,-

Op 15 december hebben we gecollecteerd voor een specifiek diaconaal doel, te weten de wederopbouw van kerken in Syrië. De collecte-opbrengst was al mooi maar met een extra gift van € 500, die wij ontvingen via onze bankrekening, hebben we in januari € 855,21 kunnen doneren voor dit doel via Kerk in Actie.

Onze Kerstactie heeft tot op eind januari € 3.665,- opgebracht en mogelijk komt daar in februari nog iets bij.

De Diaconie wil graag alle gulle gevers hartelijk bedanken!

Zondag 16 februari is er wederom gecollecteerd voor een specifiek diaconaal doel, te weten het Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam. In de Dorpskerk was er tijdens het koffiedrinken na de dienst op 9 feb. door Rob Mousset, onze dorpsgenoot en vrijwilliger in het Emma Huis, een presentatie ter toelichting van dit doel. In het Kruispunt is er voor de collecte op 16 feb. ook een korte toelichting door hem gegeven.
Elders in deze KerkOnderweg wordt er ook aandacht gevraagd voor het mooie werk dat er in de Ronald McDonald Huizen wordt verricht.
Behalve bijdragen aan de collecte kunt u natuurlijk ook altijd uw gift overmaken via het bankrekeningnummer van de Diaconie, te weten NL23 INGB 0000 5371 80 o.v.v. Ronald McDonald.

Op zondag 1 maart zal al weer het volgende diaconale doel uitgebreid aandacht krijgen. Johan Hennipman geeft dan tijdens de koffie na de dienst in de Dorpskerk een presentatie over het werk van World Servants. Voor dit doel zal dan op 15 maart gecollecteerd worden in beide kerken.

De collecten voor deze mooie projecten worden van harte aanbevolen!

Op 1 maart begint ook de 40dagentijd. Op die zondag zullen weer de spaardoosjes uitgedeeld worden. De opbrengst hiervan zal zijn voor de Commissie Kerk in Actie (voorheen ZWO).

In april zullen Ton Zaal en Hans Kosters afscheid nemen van onze Diaconie. Tegen die tijd zullen we hier natuurlijk nog uitgebreid bij stilstaan, maar ik doe nu al graag een oproep voor nieuwe diakenen uit zowel Velserbroek alsook Santpoort; wie o wie?

Met een hartelijke groet namens alle diakenen,
Jan Bothof, diaconaal rentmeester
 
Diaconie Diaconie
Oorspronkelijk hield de Diaconie zich voornamelijk bezig met de armenzorg. Tegenwoordig gaat het werk van de Diaconie veel verder en worden veel (maatschappelijke) goede doelen gesteund, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Het benodigde geld wordt ingezameld met de wekelijkse collectes tijdens de diensten en door het organiseren van activiteiten.
De Diaconie bestaat uit ca. acht diakenen uit Santpoort en Velserbroek en komt eens in de tien weken bij elkaar. De diakenen worden in principe voor een periode van vier jaar bevestigd.
 
Van de Diaconie Van de Diaconie
Hieronder vindt u een overzicht van de verslagen van de Diaconie zoals die de afgelopen maanden zijn gepubliciteerd in het kerkblad en op deze website.