Van de Diaconie februari Van de Diaconie februari
De collecten hebben in december het volgende opgebracht:
4 december Diaconie €  138,00
11 december Diaconie €  170,45
18 december PKN / Jong Protestant €  130,00
24 december Kruispunt tbv st. Vluchteling €  118,50
24 december Diaconie €    69,12
25 december KiA-project K 021262 €  389,95

Daarnaast is on-line nog € 50,00 voor de diverse ontvangen.
Voor onze Kerk werd in totaal € 847,47 ontvangen.

De collecten hebben in december het volgende opgebracht:
1 januari Diaconie €  110,20
8 januari Diaconie, speciaal doel Dorcas €  160,90
15 januari PKN / Ondersteuning Gemeenten €  158,90
22 januari PKN / Missionair Werk €  135,00
29 januari PKN / Kinderen en Jongeren €  142,60

Daarnaast is on-line nog € 80,00 ontvangen voor de diverse collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 651,25 ontvangen.
Ook ontvingen wij nog € 220,00 ter ondersteuning van ons diaconale werk; dank u daarvoor!

Kerstactie
De opbrengst voor onze actie is uitgekomen op € 2.965,00 en we hebben inmiddels de Voedselbank in Velsen en Stem in de Stad in Haarlem ieder € 1.500 gedoneerd.

Steun slachtoffers aardbeving
Op zondag 26 februari was de diaconale collecte bestemd voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Woensdag 15 februari was er in de speciale televisie-uitzending al veel aandacht hiervoor gevraagd en mogelijk heeft u ook gedoneerd …  Toch hoopte de diaconie dat u ook aan deze collecte wilde bijdragen en om u (daar waar nodig ;-) extra te motiveren, werd toegezegd dat de opbrengst door onze diaconie verdubbeld wordt. Op moment van schrijven is de opbrengst natuurlijk nog niet bekend maar in het volgend kerkblad melden wij graag hoeveel wij via Giro555 hebben kunnen doneren.

Een ieder hartelijk dank voor al uw bijdragen!

Namens de Diaconie, Jan Bothof
 
Van de Diaconie januari Van de Diaconie januari
De collecten hebben in november het volgende opgebracht:
6 november Diaconie €  104,75
13 november KiA-project Z 000093 €  252,00
20 november PKN / Pastoraat €  160,00
27 november KiA-project K 021262 €  278,20

Daarnaast is via o.a. iDeal nog € 35,00 ontvangen.
Dit bedrag wordt verdeeld over de doelen van de bovenstaande collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 780,15 ontvangen.

Kerstactie
Onze inzamelingsactie is dit jaar bestemd voor de Voedselbank in Velsen en Stem in de Stad in Haarlem.
Half januari is de tussenstand van uw donaties ruim € 3.100. Dat is bijna € 500 minder dan de totaalopbrengst van onze actie van een jaar terug en daarom nog maar eens onze oproep om uw gift over te maken naar NL23INGB0000537180 t.n.v. ‘Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek’ of gebruikmaken van deze QR-code.
Helpt u mee?Dank
In januari wensen wij elkaar altijd graag alle goeds en bovenal gezondheid voor het nieuwe jaar; bij deze ook aan u namens onze Diaconie!En we kijken altijd terug naar het afgelopen jaar….
De collecte-opbrengsten zijn niet alleen in de zondagse kerkdiensten aanzienlijk geweest maar ook via online doneren en uw specifieke giften via onze bank is er méér ontvangen dan voorgaand jaar. Daarnaast heeft u weer gul financieel bijgedragen aan onze specifieke acties door het jaar heen zoals voor de Voedselbank, Hart voor Kinderen en Noodhulp voor Oekraïne. En dan ook nog veel giften aan onze Diaconie waar wij weer andere doelen mee ondersteunen. Afgelopen twee maanden mochten we daar ruim € 500 voor ontvangen.
HARTELIJK DANK !!

Actie COA-locatie Driehuis
In het vorige kerkblad berichtte ik u al dat wij overwogen om een vervolg te geven op onze succesvolle kleding-actie ten behoeve van de kinderen op de asielboot.

     Ook nu weer in samenwerking met de Diaconieën van de Engelmunduskerk en de Ichtuskerk, hebben we kleding en spellen voor binnen en buiten ingezameld voor de jongeren op de nieuwe COA-locatie in Driehuis. Via een stukje in het regionale weekblad Jutter|Hofgeest en onze kerkelijke nieuwsbrief werd u half december gevraagd om hieraan bij te dragen en daar is volop gehoor aan gegeven; chapeau!

Afscheid
Aan het einde van onze diaconie-vergadering op 9 januari jl. hebben we afscheid genomen van onze diakenen Roland Groenevelt en Vicky Koster en hen natuurlijk hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet voor allerlei diaconale activiteiten in en om onze gemeente. 
 
Namens de Diaconie, Jan Bothof
 
 
Van de Diaconie Van de Diaconie
Hieronder vindt u een overzicht van de verslagen van de Diaconie zoals die de afgelopen maanden zijn gepubliciteerd in het kerkblad en op deze website. Via de volgende toets kunt u ook eerdere artikelen inzien .....
 
lees meer ┬╗
 
Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 Jaarrekening 2021 en Begroting 2023
De jaarrekening over 2021 is in juli door de Controlecommissie (Joyce Schipper-Out en Dick Pletting) gecontroleerd en goed bevonden en in augustus en september ook geaccordeerd door respectievelijk ons College van Diakenen en door de Algemene Kerkenraad. Inmiddels heeft ook het CCBB deze jaarrekening goedgekeurd.

In oktober is de begroting voor 2023 opgesteld en deze is in november door onze nieuwe Kerkenraad akkoord bevonden.

Als u geïnteresseerd bent in de details dan kunt u een samenvatting van deze stukken opvragen bij Jan Bothof  (penningmeester CvD) en/of een e-mail sturen naar cvdpenningmeester@pg-spvb.nl.
 
 
Diaconie Diaconie
Oorspronkelijk hield de Diaconie zich voornamelijk bezig met de armenzorg. Tegenwoordig gaat het werk van de Diaconie veel verder en worden veel (maatschappelijke) goede doelen gesteund, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Het benodigde geld wordt ingezameld met de wekelijkse collectes tijdens de diensten en door het organiseren van activiteiten.
De Diaconie bestaat uit ca. acht diakenen uit Santpoort en Velserbroek en komt eens in de tien weken bij elkaar. De diakenen worden in principe voor een periode van vier jaar bevestigd.