Van de Diaconie augustus

Jaarrekening Diaconie 2015
Het College van Diakenen geeft te kennen dat de jaarrekening over het jaar 2015 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad. Deze heeft de jaarrekening recentelijk goedgekeurd. Een samenvatting van de jaarrekening is op te vragen bij Jan Bothof, penningmeester van de Diaconie, via e-mail jan.bothof@quicknet.nl of tel. 06-49413571. De volledige jaarrekening ligt bij hem ter inzage.

Collecten
De opbrengsten van de collecten in de maanden juni en juli zijn:
juni: Dorpskerk Kruispunt
KiA Werelddiaconaat 83,40 77,75
Roosevelthuis 146,50 79,65
Diaconie 243,80 168,56
Kerk 388,22 224,75
 
juli: Dorpskerk Kruispunt
Jeugdwerk Prot.Kerk 85,80 94,12
Diaconie 398,32 337,50
Kerk 467,83 352,31
 
Allen hartelijk dank voor uw gaven.

De diakenen zijn of gaan nog met vakantie zodoende is er weinig nieuws. Maar het nieuws dat er is, is goed. In het laatste kerkblad stond een oproep voor een goede gebruikte fiets. Door deze oproep is een goede gebruikte fiets tevoorschijn gekomen. De ontvangster is er heel erg blij mee en fietst heerlijk door Velserbroek en verder. Het voor haar vreemde land wordt hierdoor hoe langer hoe kleiner. Wij willen de schenker heel hartelijk bedanken en zijn blij met uw medeleven.

Namens de Diaconie, Hans Kosters
terug