Van de Diaconie februari

Collecte-opbrengsten in de maand december:
  Dorpskerk Kruispunt
PKN - Pastoraat 95,87 71,50
KiA - Wederopbouw kerken Syrië 207,75 147,46
KiA - Kinderen in de knel   156,42
ZWO project  242,95 158,70
Diaconie 319,12 241,65
Kerk 640,88 613,02

Giften voor de Diaconie in december: € 50,-
Giften voor de Diaconie in januari: € 60,-

Op 15 december hebben we gecollecteerd voor een specifiek diaconaal doel, te weten de wederopbouw van kerken in Syrië. De collecte-opbrengst was al mooi maar met een extra gift van € 500, die wij ontvingen via onze bankrekening, hebben we in januari € 855,21 kunnen doneren voor dit doel via Kerk in Actie.

Onze Kerstactie heeft tot op eind januari € 3.665,- opgebracht en mogelijk komt daar in februari nog iets bij.

De Diaconie wil graag alle gulle gevers hartelijk bedanken!

Zondag 16 februari is er wederom gecollecteerd voor een specifiek diaconaal doel, te weten het Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam. In de Dorpskerk was er tijdens het koffiedrinken na de dienst op 9 feb. door Rob Mousset, onze dorpsgenoot en vrijwilliger in het Emma Huis, een presentatie ter toelichting van dit doel. In het Kruispunt is er voor de collecte op 16 feb. ook een korte toelichting door hem gegeven.
Elders in deze KerkOnderweg wordt er ook aandacht gevraagd voor het mooie werk dat er in de Ronald McDonald Huizen wordt verricht.
Behalve bijdragen aan de collecte kunt u natuurlijk ook altijd uw gift overmaken via het bankrekeningnummer van de Diaconie, te weten NL23 INGB 0000 5371 80 o.v.v. Ronald McDonald.

Op zondag 1 maart zal al weer het volgende diaconale doel uitgebreid aandacht krijgen. Johan Hennipman geeft dan tijdens de koffie na de dienst in de Dorpskerk een presentatie over het werk van World Servants. Voor dit doel zal dan op 15 maart gecollecteerd worden in beide kerken.

De collecten voor deze mooie projecten worden van harte aanbevolen!

Op 1 maart begint ook de 40dagentijd. Op die zondag zullen weer de spaardoosjes uitgedeeld worden. De opbrengst hiervan zal zijn voor de Commissie Kerk in Actie (voorheen ZWO).

In april zullen Ton Zaal en Hans Kosters afscheid nemen van onze Diaconie. Tegen die tijd zullen we hier natuurlijk nog uitgebreid bij stilstaan, maar ik doe nu al graag een oproep voor nieuwe diakenen uit zowel Velserbroek alsook Santpoort; wie o wie?

Met een hartelijke groet namens alle diakenen,
Jan Bothof, diaconaal rentmeester
terug