Van de Diaconie oktober

De collecteopbrengsten voor de maand augustus zijn € 557,84 voor zowel onze Kerk als voor de Diaconie en daarnaast nog € 475,70 voor de speciale collecte t.b.v. de slachtoffers in Beiroet. In totaal dus bijna € 1.600 waarvan ruim € 1.000 werd opgebracht via de uitgangscollecte in de Dorpskerk. Gelukkig zal m.i.v. september ook in het Kruispunt gestart worden met een uitgangs-collecte die 50/50 verdeeld zal worden tussen Kerk en Diaconie.

Voor de slachtoffers in Beiroet zijn ook nog diverse gelden ontvangen via onze bankrekening. In de diaconievergadering van 25 augustus jl. is besloten om de opbrengsten voor dit doel aan te vullen tot een totaalbedrag van € 1.000.

Ten tijde van dit schrijven mag ik nog genieten van mijn najaarsvakantie in Brabant en Limburg en daarom heb ik momenteel geen inzicht in de details betreffende de diverse giften die wij ook afgelopen maand weer hebben mogen ontvangen. Maar ook nu is een welgemeend woord van dank weer volledig op zijn plaats. Bij deze!

De eerder vermelde vergadering van de 25e was de eerste die wij sinds januari weer konden hebben. Op gepaste afstand van elkaar hebben wij samengezeten in de kerkzaal van het Kruispunt. We hebben, onder het genot van koffie met een lekkere traktatie, afscheid genomen van Hans Kosters en Ton Zaal. Beide diakenen werden met complimenten overladen en daarbij kregen zij een cadeaubon voor al hun bewezen diensten en inzet voor met name de diverse lokale diaconale activiteiten.

Naast dit afscheid konden we ook kennis maken met Alies Passchier als nieuwe diaken uit Velserbroek. In Santpoort wordt nog naarstig gezocht naar een aanvulling voor onze Diaconie.

Omdat we momenteel geen voorzitter meer hebben, zullen Heine Wagenaar (scriba) en ondergetekende bij toerbeurt de voorzittershamer hanteren.
Tevens is mij verzocht om bevestigd te worden tot diaken (in plaats van diaconaal rentmeester), zodat ik Hans Kosters kan vervangen in het Moderamen van de Wijkkerkenraad in Santpoort. Dit zal gebeuren in de dienst van 4 oktober. In deze dienst zal tevens weer sinds lange tijd het Heilig Avondmaal gevierd worden.

Met een hartelijke groet, namens de diakenen,
Jan Bothof

 
terug