Van de Diaconie november

De collecteopbrengsten voor de maand september zijn € 624,11 voor zowel onze Kerk als voor de Diaconie. Een deel van dit bedrag zal doorgestort worden t.b.v. een aantal zogeheten doorgaande collecten (voor bv. Kerk in Actie en Jeugdwerk PKN).

Niet alleen in september, zoals in vorig kerkblad ook al vermeld, maar ook in oktober hebben we weer een aantal giften mogen ontvangen voor ons diaconale werk. Eén daarvan wil ik graag expliciet vermelden; de omschrijving in het bankafschrift vermeldde “t.b.v. behoeftige gemeenteleden”. De Diaconie heeft, in overleg met onze predikanten, een gemeentelid kunnen verblijden …

Ik ben als penningmeester inmiddels doende om onze begroting voor volgend jaar in concept op te maken. Bij bestudering van de baten en lasten in dit lopende jaar valt mij op dat de collecteopbrengsten, tezamen met de online donaties en giften via onze bankrekening zelfs hoger zijn dan voorgaand jaar. Opmerkelijk gezien het beperkte kerkbezoek en bijzonder mooi en bemoedigend om mee te maken.
Alle gevers hartelijk dank voor dit alles!

Op zondag 8 november was het de Dankdag voor het gewas. Traditiegetrouw vragen we u dan om een bijdrage voor de Voedselbank Velsen. Op diverse manieren is hier de afgelopen weken al aandacht aan gegeven. Uw bijdrage is extra welkom dit jaar omdat er steeds minder voedsel vanuit de supermarkten wordt aangeleverd. Donderdag 19 november tussen 10 en 12 uur is er nogmaals gelegenheid om uw boodschappen in te leveren in de bijgebouwen van de Dorpskerk.
Een financiële bijdrage kan natuurlijk ook. Maak dan een gift over op NL23INGB0000537180 t.n.v. Diaconie PG Santpoort-Velserbroek onder vermelding van 'Voedselbank'.

Namens de Diaconie, Jan Bothof
 
terug