Van de Diaconie maart

Beste mensen,

Het resultaat van onze jaarlijkse Kerstactie is aanmerkelijk hoger uitgevallen dan vorig jaar, waarvoor hartelijk dank!
Als gevolg daarvan hebben we aan de drie doelen, te weten de Voedselbank in Velsen, Stem in de Stad in Haarlem en Maggie Doyne / BlinkNow Foundation, € 1.200 elk kunnen doneren.

De collecten hebben in januari het volgende opgebracht;
2+9 jan Diaconie € 142,25
16 jan PKN / Ondersteuning Gemeenten €   37,50
23 jan PKN / Missionair Werk € 159,70
30 jan PKN / Jong Protestant € 133,80

Voor de Kerk was het totaal aan collecte-opbrengsten € 439,00.

In januari ontvingen wij € 110 aan collectebijdragen en giften voor de Diaconie.

Op 27 februari is er gecollecteerd voor een specifiek doel van onze Diaconie, te weten Edukans; de ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs, helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school door de toegang en kwaliteit van onderwijs te vergroten. Edukans zorgt onder meer voor scholen, lesmateriaal, training van leerkrachten, ouders en schoolmanagement. Ook betrekt Edukans het Nederlandse onderwijs bij onderwijsontwikkeling in ontwikkelingslanden. Studenten, docenten en schoolleiders werken met lokale collega's aan beter onderwijs. Edukans stimuleert leerlingen zich te verdiepen in en zich in te zetten voor leeftijdgenoten in ontwikkelingslanden.
Als u heeft bijgedragen aan deze collecte dan bedank ik u hiermee voor uw steun. Mocht u nog willen bijdragen dan kun u uw gift overmaken naar de bankrekening van onze Diaconie NL23 INGB 0000 5371 80 o.v.v. Edukans.

Met een hartelijke groet, namens de Diaconie,
Jan Bothof

 
terug