Werkgroep 'Kerk in Actie'

De werkgroep Kerk in Actie Santpoort-Velserbroek heeft als doel om zaken op het gebied van zending, werelddiaconaat en kinderen in de knel onder de aandacht van de gemeente te brengen. Door middel van informatie wordt getracht gemeenteleden bewust te maken van de situatie in de wereld en te motiveren tot (meer) inzet voor medemensen in nood (materieel en geestelijk, wereldwijd).
De volgende projecten in Indonesië worden in 2024 door onze werkgroep KiA ondersteund:
 


Project 1: Kerk versterkt werk en positie van boeren

Project Z009142

Het is niet eenvoudig om als boer in Zuid-Sumatra het hoofd boven water te houden. Veel boeren zijn arm en er zijn veel conflicten over landeigendom. Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra, leert boeren op te komen voor hun rechten, traint hen om hun land zo te verbouwen dat de grond gezond blijft en de opbrengst toeneemt. Sommige boeren wonen op grond waar de overheid hen graag ziet vertrekken, zodat grote bedrijven zich hier kunnen vestigen. Ze biedt weinig publieke voorzieningen om zo de boeren te ontmoedigen in de regio te blijven. Anderen zijn arm, omdat hun grond te weinig oplevert. Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra, leert boeren op te komen voor hun rechten, traint hen om hun land zo te verbouwen dat de grond gezond blijft en de opbrengst toeneemt. Yabima doet dat door boerengroepen te trainen in (ecologische) landbouwmethoden en hen te helpen bij het opzetten van spaar- en kredietgroepen, zodat zij kunnen investeren in nieuwe zaden of een stalletje om hun producten te verkopen. Daarnaast organiseert Yabima activiteiten voor mensen met verschillende religies en etnische achtergronden, bedoeld om respect en begrip voor elkaar te krijgen. Het aantal conflicten in de regio is de laatste jaren toegenomen en Yabima wil graag haar grote netwerk en goede naam inzetten om een tegenbeweging te starten, die zich inzet om in vrede samen te leven. “Zuid-Sumatra is een huis voor iedereen,” vinden de medewerkers van Yabima. 


Project 2: Sterke vrouwen in de kerk 

Project Z009401

Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden. De meeste vrouwen die deze cursus volgen, komen van ver. Ze verblijven in het internaat van het centrum. Vaak hebben ze na de basisschool geen opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet. Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.


 


Project 3: Een betere toekomst voor straatkinderen

Project K017881

Anies uit Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, woont op straat. "Ik was een gewoon kind, met een thuis en een fijn gezin,” vertelt zij. “Maar alles veranderde toen mijn vader ons huis moest verkopen vanwege gokschulden. Om geld te verdienen, moesten we op straat gaan zingen. Ik kon niet meer naar school.” In Yogyakarta wonen veel kinderen, net als Anies, op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse zoeken kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Ook regelen ze dat de kinderen weer naar school kunnen. Vrijwilligers helpen de kinderen bij het leren. Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden voor straatkinderen, maar ook structureler aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. Ze willen zorgen dat kinderrechten beter nageleefd worden. Ze voeren met name campagne voor het recht op onderwijs en bestrijden geweld tegen kinderen. De organisatie werkt hierbij samen met andere organisaties. Dreamhouse verwijst ouders van de straatkinderen naar organisaties die hen kunnen helpen om hoe zij hun gezin financieel zouden kunnen onderhouden.


 


Het beleidsplan van de werkgroep Kerk in Actie

Het diaconale werk in Nederland en het missionaire en diaconale werk wereldwijd van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gepresenteerd onder de naam Kerk in Actie. Over de hele wereld heeft Kerk in Actie contact met christelijke kerken en organisaties, waarmee het als partner samenwerkt. Kernwoorden in het werk van Kerk in Actie zijn: geloven, helpen, bouwen. Geloven in God, die bevrijdt. Helpen om mensen tot hun recht te laten komen. Bouwen aan een wereld, die voor ieder leefbaar is. Het gaat in het Kerk in Actie werk niet alleen om geld, maar ook om gebed, bewustwording, levensstijl, (intercultureel) bijbellezen, actie en protest. Kerk in Actie is het werk van de kerkelijke gemeenten, deze zijn de ‘eigenaar’ van dit werk. Via het missionair en diaconaal aandeel nemen gemeenten een deel van het Kerk in Actie werk voor hun rekening. De plaatselijke commissies Kerk in Actie of ZWO-commissies geven hieraan invulling.
 

Taak

Om invulling te geven aan haar doelstelling wil de werkgroep Kerk in Actie:

 1. informatie verstrekken,
 2. mensen bewustmaken,
 3. handelingsperspectieven aanreiken.


De komende jaren zal de werkgroep Kerk in Actie zich op de volgende vijf punten richten:

 1. Toerusten leden van de werkgroep Kerk in Actie. Om als werkgroepleden het beleid goed te kunnen verwezenlijken is gezamenlijke en persoonlijke toerusting van groot belang.
 2. Toerusten van de gemeente. De werkgroep Kerk in Actie zal zichzelf en de gemeente telkens weer bewust moeten maken van onze opdracht.
 3. Bevorderen van missionaire en werelddiaconale projecten. Het werk buiten Nederland wordt bijna altijd uitgevoerd door lokale kerken en organisaties. Zij vragen Nederland om financiële en /of personele steun voor hun werk. Kerk in Actie is hun partner. In verbondenheid en wederzijds respect mogen wij, als plaatselijke gemeente, bijdragen aan het welslagen van hun werk.
 4. Ontwikkelen en organiseren van activiteiten. Het ontwikkelen en organiseren van activiteiten zijn zinvolle mogelijkheden bij het bevorderen van missionaire en werelddiaconale projecten, zoals het inzamelen van gelden voor dit doel. Dergelijke activiteiten vergroten de betrokkenheid en versterken de onderlinge band binnen de plaatselijke gemeente.
 5. Bevorderen van samenwerking binnen en buiten de gemeente. Het is van groot belang om samen te werken met de Diaconie. Daarom zal een diaken altijd gedurende zijn of haar ambtsperiode, deel uitmaken van de werkgroep Kerk in Actie. Ook zal de werkgroepe aandacht besteden aan communicatie over de werkzaamheden met de buitenwereld.
 

 

Samenstelling

 1. De werkgroep bestaat uit: minimaal 1 ambtsdrager, minimaal 4 leden.
 2. Op voordracht van de werkgroep worden leden benoemd door de kerkenraad. Het zoeken van nieuwe leden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgroep en de kerkenraad.
 3. De werkgroep kiest uit haar midden: een voorzitter en een secretaris.

 

Financiën

Inkomsten van de werkgroep Kerk in Actie zijn afkomstig van:

 • Opbrengsten uit de voor en najaar-acties; de werkgroep verstuurt twee maal per jaar aan ieder gemeentelid een persoonlijk gerichte brief. Hierin wordt verzocht om een bedrag over te maken voor het werk ten behoeve van de projecten, die de werkgroep Kerk in Actie dat jaar wil ondersteunen.
 • Opbrengsten uit vastgestelde collectes voor Kerk in Actie-doelen.
 • Opbrengsten van bijzondere acties (bijvoorbeeld de spaardoosjes tijdens de 40-dagentijd).
 • Giften van particulieren aan Kerk in Actie.


Er bestaan geen afdracht-verplichtingen meer. De werkgroep streeft naar handhaving of verhoging van bestaande afdracht aan Kerk in Actie vanuit onze gemeente. Inkomsten en uitgaven worden verantwoord in een financieel verslag (zie hierna).
 

Verantwoording

De werkgroep stelt jaarlijks in november een werkplan met bijbehorende doelen op en legt dit ter goedkeuring voor aan de Diaconie.
Wijzigingen in of vernieuwingen van het beleidsplan worden ter goedkeuring aan de Kerkenraad voorgelegd.
Ieder jaar wordt omstreeks april het financieel verslag van het afgelopen boekjaar en een begroting van het komende boekjaar ter goedkeuring aan de Kerkenraad voorgelegd. De werkgroep brengt door de Kerk in Actie-diaken verslag uit aan de Diaconie en aan de Kerkenraad.
In dit mondeling verslag komen de volgende zaken aan de orde:

 • de doelstelling van de werkgroep;
 • wat gerealiseerd is van het werkplan / beleidsplan;
 • welke contacten er binnen en buiten de gemeente onderhouden zijn;
 • wat / hoe vaak er gepubliceerd is;
 • welke wensen en toekomstplannen er zijn.
 

 

Vergaderingen

De werkgroep komt in de regel 4 keer per jaar bijeen. 

terug