Kerk in Actie Kerk in Actie

De volgende projecten worden in 2020 ondersteund:

Project 1: Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria

Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met een organisatie van de Nederlandse Gereformeerde Gemeente biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden.
Pretoria is de bestuurlijke en academische hoofdstad van Zuid-Afrika. Het is een dichtbevolkte stad met 750.000 inwoners, waarvan de helft blank is. Het is een ongezonde stad om te wonen met veel lawaai en luchtvervuiling. Er is een sterke tweedeling tussen rijk en arm. Veel zwarte jongeren zijn werkloos en hebben weinig toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken families, lopen veel kans om aan drugs verslaafd te raken of besmet te raken met hiv/aids.

Participate, Empower, Navigate
Nederlandse emigranten startten hier ooit de Nederlandse Gereformeerde Gemeente van Pretoria op. In 1992 richtte de kerk in Pretoria een organisatie op om hulp te verlenen aan kansarme mensen in Pretoria: kinderen, daklozen, vluchtelingen, sekswerkers, kwetsbare mensen en ouderen. Inmiddels bestaat die organisatie uit 150 betaalde krachten en een grote groep vrijwilligers. De organisatie wil de kansarmen van de stad te ondersteunen, zodat ze weer op eigen benen kunnen staan. Participate: ze bouwen eerst een relatie op met de kinderen. Empower: ze stimuleren kinderen en jongeren om hun huidige problemen achter zich te laten en herstellen hun zelfvertrouwen. Navigate: ze begeleiden jongeren om weer op eigen benen te staan.
 


                                  Bijbel- en vakantieclubs
Via de bijbelclubs krijgen kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar de christelijke levensvisie mee. De clubleiding gaat een blijvende persoonlijke band met de kinderen aan, zodat zij er niet alleen voorstaan in hun leven. Iedere week geven de medewerkers bijbellessen op drie basisscholen in Pretoria.

Vakantiekampen
De weekend- en vakantiekampen halen de kinderen en jongeren voor het eerst in hun leven uit hun dagelijkse omgeving. Ze leren sociale vaardigheden, ze leren elkaar te vertrouwen en samen te werken.


Huiswerkbegeleiding en studiekampen
Veel jongeren hebben thuis geen internet en geen plek om huiswerk te maken. Bij de organisatie kunnen jongeren terecht. Tachtig jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding. Hun vorderingen op school worden gevolgd. Twee keer per jaar kunnen examenkandidaten naar een studiekamp om zich volledig te kunnen voorbereiden op hun examens.
Via Kerk in Actie kunt u het jeugdwerk steunen. Maar zelf werkt de organisatie breder: ook voor vrouwen in de prostitutie, voor daklozen, vluchtelingen en ouderen.


Project 2: Beyers Naudé Centrum voor Publieke Theologie in Stellenbosch, Zuid-Afrika
Projectnummer: Z 009085

Zuid-Afrika is een land van grote tegenstellingen. Heel rijk en heel arm leven naast elkaar. Wie verder kijkt dan de prachtige diverse natuur en cultuur ziet een veelheid aan politieke en sociale problemen. De apartheid lijkt onuitwisbaar. Ondanks het feit dat Zuid-Afrika al ruim 21 jaar een democratie is. Ook tussen de kerken bestaan veel tegenstellingen. Vaak vanwege verschillende huidskleuren, historische banden of economische kansen.
Het Beyers Naudé Centrum (BNC) werkt aan eenheid, verzoening en groeiende oecumene naar ideologie van ds. Beyers Naudé. Ds. Beyers Naudé is vooral geroemd om zijn rol in het opheffen van de apartheid. Hij was een voorvechter van mensenrechten. Een profeet en pastor voor een ieder die leed onder de apartheid. Ook speelde hij een belangrijke rol in het ontstaan van de oecumenische beweging in Zuid-Afrika.
Het BNC werkt vanuit de universiteit van Stellenbosch (theologische faculteit). Vrijwel alle betrokkenen bij het BNC zijn ook staflid van de theologische faculteit.


Missie
De missie van het BNC is betrokken te zijn bij de vele uitdagingen die voortkomen uit de apartheid. Samen met de kerken geven zij vorm aan de nieuwe democratie. In de eerste plaats in de vorm van toerusting en versterking van de kerken. Dit met betrekking tot hun rol in het publieke leven. Onder andere door middel van jaarlijkse conferenties.


Conferenties
Op deze manier probeert men vernieuwing en transformatie van het publieke leven steeds meer te realiseren. Via deze toerusting bereikt het BNC de geestelijk leiders in de hele Kaap regio. Dit gebied is enorm uitgestrekt. De predikanten werken vaak in meerdere gemeenten en worden dagelijks geconfronteerd met de bestaande armoede en ongelijkheid. Daarom zijn de conferenties van het BNC ook plekken van ontmoeting en bemoediging voor de predikanten uit de regio.

Samen strijden tegen apartheid en oneerlijke verhoudingen
De Protestantse Kerk in Nederland steunt haar zusterkerken in Zuid-Afrika al heel lang. Samen strijden zij tegen apartheid en de oneerlijke verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Kerk in Actie steunt een aantal activiteiten van deze kerken, zoals theologisch onderwijs, diaconaal gemeentewerk en vorming en toerusting van gemeenten.

Uitgezonden medewerker
Rineke van Ginkel, uitgezonden medewerker aan het Beyers Naudé Centrum, draagt bij aan de toerusting van gemeenten en het versterken van ‘kerk zijn’ in Zuid-Afrika. Zodat de gemeenten hun rol als kerk in het publieke leven concreter vervullen. Daarbij vormt Rineke een brug tussen gemeenten in Zuid-Afrika en in Nederland. Om de mensen in Nederland te betrekken bij de dagelijkse uitdagingen van het (kerkelijk) leven in Zuid-Afrika.

Project 3: Het Ujamaa Centrum
Projectnummer: Z009087


In 2015 vierde Zuid-Afrika dat de jonge democratie nu 21 jaar oud is, de leeftijd waarop een mens geacht wordt volwassen te zijn. Hoewel er veel is om te vieren, zijn er ook veel problemen over. Het werk van het Ujamaa Centre heeft direct met deze problemen te maken.

"We kunnen niet langer spreken van een ‘overgang’ naar democratie in Zuid Afrika. We moeten onze volwassen democratie omarmen en verantwoordelijkheid nemen voor het werken aan een toekomst voor iedereen, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren in de samenleving". Aldus Ujamaa-directeur Gerald West.
Hij schrijft verder: "Wij zien religie als motor voor sociale transformatie. Dat is onze basis waaruit we werken. Zonder religieuze verandering geen sociale verandering zijn. Religie is de ‘lijm’ van onze gemeenschappen en we moeten de discussie aangaan met de religie om verschil te kunnen maken.
Er zijn serieuze economische beperkingen, daarom is ons Bread Theology Programme zo belangrijk. Onze Bijbelstudies maken het mogelijk dat werklozen werk gaan zoeken, doordat ze nu begrijpen hun werkloosheid geen straf van God is. Ze ontdekken inderdaad, dat God naast hen staat waar het de oneerlijke economische systemen betreft.
Het Public Theology Programme biedt een profetische stem. De dominante vorm van theologie in Zuid Afrika en op het Afrikaanse continent, is wat het Kairos Document in 1985 noemt ‘kerk theologie’, een vorm van individuele theologie, die zich terugtrekt uit het publieke domein. Het Ujamaa Centrum is één van de weinige op geloof gebaseerde organisaties, die trouw is gebleven aan wat het Kairos Document noemt ‘profetische theologie’. Een voorbeeld daarvan is de Elmina Verklaring over homoseksualiteit.
In het programma Earth Theology stellen we op een profetische wijze land- en mileukwesties aan de orde. In het People’s Theology Programme erkennen we de religieuze kant van sociale bewegingen in Afrikaanse onafhankelijke kerken."


Theologie over lichamelijkheid
In het programma van de Body Theology schept Ujamaa ruimte voor het bespreken van seksualiteit, HIV en gender thema’s in groepen en in de kerk. Religie blijkt vaak een rol te hebben in het geweld en in de onderdrukking van kwetsbare groepen zoals mensen met een andere geaardheid, HIV positieve mensen, en slachtoffers van geweld tegen vrouwen.
Volgens het Ujamaa predikt de kerk van God een theologie van de liefde voor allen die naar zijn beeld zijn geschapen ongeacht hun seksuele geaardheid. De kerk heeft hierin een cruciale rol. Maar hoewel de kerk in het verleden profetisch is geweest op politiek en economisch gebied, heeft de kerk, als gemeenschap van God, haar profetische opdracht verlaten. De kerk vormt vaak onderdeel van het probleem en bevordert de twisten.
De Bijbelstudies van het Ujamaa gaan in op de conservatieve geluiden in de kerken. De Bijbel is leidraad in de dialogen in de gemeenschappen en in de kerken over seksualiteit, met name de relatie tussen de bijbel en de homoseksualiteit. Via gesprekken, cursussen en openbare lezingen leren mensen de Bijbel kritisch lezen en laat het Ujamaa hen de transformerende kracht ervaren.

Genezing van een blinde
Aan de hand van de tekst in Johannes 9:1-41 maakt Ujamaa het thema van stigmatisering en discriminatie bespreekbaar. Jezus geneest een blinde man, maar de Farizeeën veroordelen zijn daad en blijven hem zien als zondaar. Ujamaa stelt nieuwe vragen bij dit verhaal. Wat leren we van de houding van Jezus ten opzichte van de man die blind geboren is? Volgens Jezus (vers 3) is de man geen zondaar .. “en zijn ouders ook niet, […] maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden.” Door zijn reactie leert Jezus ons een andere theologische kijk op de wereld. De verschillende groepen mensen in deze tekst reageren verschillend.
Het Ujamaa maakt de link tussen dit verhaal en de veroordeling van HIV en AIDS geïnfecteerde mensen in de (Zuid-Afrikaanse) samenleving. De vraag die wordt gesteld is of de mensen de verschillende reacties herkennen in hun kerk of in hun samenleving. En vervolgens hoe je een ander geluid richting deze kwetsbare groepen kunt laten horen. Wat is er in de kerk nodig voor verandering tegen het veroordelen van de kwetsbaren in de samenleving?
Kerk in Actie steunt het Ujamaa Centre de komende jaren vooral in haar Body en in haar Earth programma. Voor meer voorbeelden van Bijbelstudies verwijzen wij u naar: www.kerkinactie.nl/bijbellezen.
Van januari 2015 tot en met februari 2018 was Hanna Wapenaar uitgezonden naar Zuid-Afrika. Vanuit het Ujamaa Centrum verzorgde ze bijbelstudies in Zuid-Afrikaanse geloofsgemeenschappen, waar mensen worstelen met armoede, geweld en ziekte.

Hanna Wapenaar over het contextueel Bijbellezen: “Deze methode verbindt Bijbelverhalen met het leven van alledag, met de context waarin mensen zich bevinden. Ik onderzoek welke mogelijkheden deze methode voor ons in Nederland heeft. Ik hoop een mooie wisselwerking op gang te brengen tussen mensen en kerken in beide landen. Kern van de methode is dat je verhalen leest met mensen die een andere context hebben dan jijzelf. Daardoor breken verhalen vaak open en dat geeft nieuwe inzichten.”


Het beleidsplan van de Commissie Kerk in Actie
Het diaconale werk in Nederland en het missionaire en diaconale werk wereldwijd van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gepresenteerd onder de naam Kerk in Actie. Over de hele wereld heeft Kerk in Actie contact met christelijke kerken en organisaties, waarmee het als partner samenwerkt. Kernwoorden in het werk van Kerk in Actie zijn: geloven, helpen, bouwen.
Geloven in God, die bevrijdt.
Helpen om mensen tot hun recht te laten komen.
Bouwen aan een wereld, die voor ieder leefbaar is.
Het gaat in het Kerk in Actie werk niet alleen om geld, maar ook om gebed, bewustwording, levensstijl, (intercultureel) Bijbellezen, actie en protest.
Kerk in Actie is het werk van de kerkelijke gemeenten, deze zijn de ‘eigenaar’ van dit werk. Via het missionair en diaconaal aandeel nemen gemeenten een deel van het Kerk in Actie werk voor hun rekening. De plaatselijke commissies Kerk in Actie of ZWO-commissies geven hieraan invulling.

Taak
Om invulling te geven aan haar doelstelling wil de commissie Kerk in Actie:
1.            informatie verstrekken,
2.            mensen bewustmaken,
3.            handelingsperspectieven aanreiken.

De komende jaren zal de commissie Kerk in Actie zich op de volgende vijf punten richten:
1.            Toerusten leden van de commissie Kerk in Actie.
Om als commissieleden het beleid goed te kunnen verwezenlijken is gezamenlijke en persoonlijke toerusting van groot belang.
2.            Toerusten van de gemeente.
De commissie Kerk in Actie zal zichzelf en de gemeente telkens weer bewust moeten maken van onze opdracht.
3.            Bevorderen van missionaire en werelddiaconale projecten.
Het werk buiten Nederland wordt bijna altijd uitgevoerd door lokale kerken en organisaties. Zij vragen Nederland om financiële en /of personele steun voor hun werk. Kerk in Actie is hun partner. In verbondenheid en wederzijds respect mogen wij, als plaatselijke gemeente, bijdragen aan het welslagen van hun werk.
4.            Ontwikkelen en organiseren van activiteiten.
Het ontwikkelen en organiseren van activiteiten zijn zinvolle mogelijkheden bij het bevorderen van missionaire en werelddiaconale projecten, zoals het inzamelen van gelden voor dit doel. Dergelijke activiteiten vergroten de betrokkenheid en versterken de onderlinge band binnen de plaatselijke gemeente.
5.            Bevorderen van samenwerking binnen en buiten de gemeente.
Het is van groot belang om samen te werken met de diaconie. Daarom zal een diaken altijd gedurende zijn of haar ambtsperiode, deel uitmaken van de commissie Kerk in Actie. Ook zal de commissie aandacht besteden aan communicatie over de werkzaamheden met de buitenwereld. .

Zittingstijd
Commissieleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.

Benoeming leden
Leden worden benoemd door de diaconie.

Financiën
Inkomsten van de commissie Kerk in Actie zijn afkomstig van:
-              Opbrengsten uit de acceptgiroacties;
De Commissie verstuurt twee maal per jaar aan ieder gemeentelid een persoonlijk gerichte brief. Hierin wordt verzocht om een bedrag over te maken voor het werk ten behoeve van de projecten, die de commissie Kerk in Actie dat jaar wil ondersteunen
-              Opbrengsten uit vastgestelde collectes voor Kerk in Actie-doelen;
-              Opbrengsten van bijzondere acties (bijvoorbeeld de spaardoosjes tijdens de 40-dagentijd)
-              Giften van particulieren aan Kerk in Actie.

Er bestaan geen afdracht verplichtingen meer. De commissie streeft naar handhaving of verhoging van bestaande afdracht aan Kerk in Actie vanuit onze gemeente.

Inkomsten en uitgaven worden verantwoord in een financieel verslag (zie hierna).

Verantwoording
De Commissie stelt jaarlijks in november een werkplan met bijbehorende doelen op en legt dit ter goedkeuring voor aan de diaconie.
Wijzigingen in of vernieuwingen van het beleidsplan worden ter goedkeuring aan de Algemene Kerkenraad voorgelegd.
Ieder jaar wordt omstreeks april het financieel verslag van het afgelopen boekjaar en een begroting van het komende boekjaar ter goedkeuring aan de Algemene Kerkenraad voorgelegd.
De Commissie brengt door de Kerk in Actie-diaken verslag uit aan de diaconie en aan beide wijkkerkenraden
In dit mondeling verslag komen de volgende zaken aan de orde:
-              de doelstelling van de commissie;
-              wat gerealiseerd is van het werkplan/ beleidsplan;
-              welke contacten er binnen en buiten de gemeente onderhouden zijn;
-              wat/ hoe vaak er gepubliceerd is;
-              welke wensen en toekomstplannen er zijn.

Vergaderingen
De Commissie komt in de regel 7 keer per jaar bijeen.


 

terug