Kerk in Actie Kerk in Actie


De volgende projecten in Zuid-Afrika worden in 2023 door onze werkgroep KiA ondersteund:

Project 1: Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria

Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met een organisatie van de Nederlandse Gereformeerde Gemeente biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden.
Pretoria is de bestuurlijke en academische hoofdstad van Zuid-Afrika. Het is een dichtbevolkte stad met 750.000 inwoners, waarvan de helft blank is. Het is een ongezonde stad om te wonen met veel lawaai en luchtvervuiling. Er is een sterke tweedeling tussen rijk en arm. Veel zwarte jongeren zijn werkloos en hebben weinig toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken families, lopen veel kans om aan drugs verslaafd te raken of besmet te raken met hiv/aids.

Participate, Empower, Navigate
Nederlandse emigranten startten hier ooit de Nederlandse Gereformeerde Gemeente van Pretoria op. In 1992 richtte de kerk in Pretoria een organisatie op om hulp te verlenen aan kansarme mensen in Pretoria: kinderen, daklozen, vluchtelingen, sekswerkers, kwetsbare mensen en ouderen. Inmiddels bestaat die organisatie uit 150 betaalde krachten en een grote groep vrijwilligers. De organisatie wil de kansarmen van de stad te ondersteunen, zodat ze weer op eigen benen kunnen staan. Participate: ze bouwen eerst een relatie op met de kinderen. Empower: ze stimuleren kinderen en jongeren om hun huidige problemen achter zich te laten en herstellen hun zelfvertrouwen. Navigate: ze begeleiden jongeren om weer op eigen benen te staan.


                                  Bijbel- en vakantieclubs
Via de bijbelclubs krijgen kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar de christelijke levensvisie mee. De clubleiding gaat een blijvende persoonlijke band met de kinderen aan, zodat zij er niet alleen voorstaan in hun leven. Iedere week geven de medewerkers bijbellessen op drie basisscholen in Pretoria.

Vakantiekampen
De weekend- en vakantiekampen halen de kinderen en jongeren voor het eerst in hun leven uit hun dagelijkse omgeving. Ze leren sociale vaardigheden, ze leren elkaar te vertrouwen en samen te werken.


Huiswerkbegeleiding en studiekampen
Veel jongeren hebben thuis geen internet en geen plek om huiswerk te maken. Bij de organisatie kunnen jongeren terecht. Tachtig jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding. Hun vorderingen op school worden gevolgd. Twee keer per jaar kunnen examenkandidaten naar een studiekamp om zich volledig te kunnen voorbereiden op hun examens.
Via Kerk in Actie kunt u het jeugdwerk steunen. Maar zelf werkt de organisatie breder: ook voor vrouwen in de prostitutie, voor daklozen, vluchtelingen en ouderen.


Project 2: Beyers Naudé Centrum voor Publieke Theologie in Stellenbosch, Zuid-Afrika
Projectnummer: Z 009085

Zuid-Afrika is een land van grote tegenstellingen. Heel rijk en heel arm leven naast elkaar. Wie verder kijkt dan de prachtige diverse natuur en cultuur ziet een veelheid aan politieke en sociale problemen. De apartheid lijkt onuitwisbaar. Ondanks het feit dat Zuid-Afrika al ruim 21 jaar een democratie is. Ook tussen de kerken bestaan veel tegenstellingen. Vaak vanwege verschillende huidskleuren, historische banden of economische kansen.
Het Beyers Naudé Centrum (BNC) werkt aan eenheid, verzoening en groeiende oecumene naar ideologie van ds. Beyers Naudé. Ds. Beyers Naudé is vooral geroemd om zijn rol in het opheffen van de apartheid. Hij was een voorvechter van mensenrechten. Een profeet en pastor voor een ieder die leed onder de apartheid. Ook speelde hij een belangrijke rol in het ontstaan van de oecumenische beweging in Zuid-Afrika.
Het BNC werkt vanuit de universiteit van Stellenbosch (theologische faculteit). Vrijwel alle betrokkenen bij het BNC zijn ook staflid van de theologische faculteit.


Missie
De missie van het BNC is betrokken te zijn bij de vele uitdagingen die voortkomen uit de apartheid. Samen met de kerken geven zij vorm aan de nieuwe democratie. In de eerste plaats in de vorm van toerusting en versterking van de kerken. Dit met betrekking tot hun rol in het publieke leven. Onder andere door middel van jaarlijkse conferenties.


Conferenties
Op deze manier probeert men vernieuwing en transformatie van het publieke leven steeds meer te realiseren. Via deze toerusting bereikt het BNC de geestelijk leiders in de hele Kaap regio. Dit gebied is enorm uitgestrekt. De predikanten werken vaak in meerdere gemeenten en worden dagelijks geconfronteerd met de bestaande armoede en ongelijkheid. Daarom zijn de conferenties van het BNC ook plekken van ontmoeting en bemoediging voor de predikanten uit de regio.

Samen strijden tegen apartheid en oneerlijke verhoudingen
De Protestantse Kerk in Nederland steunt haar zusterkerken in Zuid-Afrika al heel lang. Samen strijden zij tegen apartheid en de oneerlijke verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Kerk in Actie steunt een aantal activiteiten van deze kerken, zoals theologisch onderwijs, diaconaal gemeentewerk en vorming en toerusting van gemeenten.

Uitgezonden medewerker
Vanwege corona moest uitgezonden dominee Rineke van Ginkel vervroegd terugkeren naar Nederland, nadat ze drie jaar voor het Beyers Naudé Centrum werkte. Gelukkig blijft Rineke zijdelings betrokken bij het werk van Kerk in Actie. Zo doet zij mee aan een uitwisseling tussen predikanten in Zuid-Afrika en Nederland, die georganiseerd wordt door classispredikant Klaas van der Kamp, Kerk in Actie consulent Evelien Vrolijk en het Beyers Naudé Centrum.
Als medewerker aan het Beyers Naudé Centrum, droeg ze bij aan de toerusting van gemeenten en het versterken van ‘kerk zijn’ in Zuid-Afrika. Zodat de gemeenten hun rol als kerk in het publieke leven concreter vervullen. Daarbij vormde Rineke een brug tussen gemeenten in Zuid-Afrika en in Nederland. Om de mensen in Nederland te betrekken bij de dagelijkse uitdagingen van het (kerkelijk) leven in Zuid-Afrika.


Project 3: Bijbel brengt arme boeren in actie
Project nummer: Z000093


Veel inwoners van KwaZulu-Natal verwachten niet meer dat hun leven ooit nog zal veranderen, omdat ze al generaties lang in armoede leven. Dat maakt hen passief en zonder hoop. Het is een grote uitdaging om die mentaliteit te doorbreken. Het lukt de Zuid-Afrikaanse organisatie ACAT om vooral arme boerenfamilies weer hoop te bieden en in beweging te krijgen. De Bijbel inspireert hen en betere landbouwmethoden verhogen hun voedselopbrengst.

Eenzaam ploeteren
In KwaZulu-Natal wonen veel Zulu’s in heuvelachtig land, dat niet erg vruchtbaar is en waar men door klimaatverandering last heeft van toenemende droogte. Oogsten mislukken en de gezinnen, lijden regelmatig honger. Veel gebroken gezinnen hebben grootouders of zelfs kinderen aan het hoofd. Huizen liggen verspreid over het gebied, waar mensen vaak alleen aan het ploeteren zijn.
     

Samen beter boeren
ACAT koppelt vijf gezinnen aan elkaar en leert hen samenwerken. Via Bijbelse verhalen en de invloed van kerkleiders zet men mensen weer tot actie aan. Zo veranderen mensen langzaam van houding: ze krijgen meer zelfvertrouwen, zorgen beter voor hun gezin, zien dat hun werk op het land wat oplevert, hun inkomsten en voeding verbeteren, ze zijn beter bestand tegen klimaatverandering. Ze zien dat ze samen hun leven kunnen verbeteren.

Wat wil ACAT per jaar bereiken?
•             400 families gaan in groepen van 5 families samenwerken
•             ze leren samen groentetuinen aanleggen en onderhouden
•             ze leren samen spaargroepen op te zetten
•             200 vrijwilligers worden getraind om te zorgen dat het geleerde toegepast wordt
•             het leven van 3800 volwassenen en kinderen verbetert


Het beleidsplan van de werkgroep Kerk in Actie

Het diaconale werk in Nederland en het missionaire en diaconale werk wereldwijd van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gepresenteerd onder de naam Kerk in Actie. Over de hele wereld heeft Kerk in Actie contact met christelijke kerken en organisaties, waarmee het als partner samenwerkt. Kernwoorden in het werk van Kerk in Actie zijn: geloven, helpen, bouwen.
Geloven in God, die bevrijdt.
Helpen om mensen tot hun recht te laten komen.
Bouwen aan een wereld, die voor ieder leefbaar is.
Het gaat in het Kerk in Actie werk niet alleen om geld, maar ook om gebed, bewustwording, levensstijl, (intercultureel) bijbellezen, actie en protest.
Kerk in Actie is het werk van de kerkelijke gemeenten, deze zijn de ‘eigenaar’ van dit werk. Via het missionair en diaconaal aandeel nemen gemeenten een deel van het Kerk in Actie werk voor hun rekening. De plaatselijke commissies Kerk in Actie of ZWO-commissies geven hieraan invulling.

Taak
Om invulling te geven aan haar doelstelling wil de werkgroep Kerk in Actie:
1.            informatie verstrekken,
2.            mensen bewustmaken,
3.            handelingsperspectieven aanreiken.

De komende jaren zal de werkgroep Kerk in Actie zich op de volgende vijf punten richten:
1.            Toerusten leden van de werkgroep​​​​​​​ Kerk in Actie.
Om als werkgroepleden het beleid goed te kunnen verwezenlijken is gezamenlijke en persoonlijke toerusting van groot belang.
2.            Toerusten van de gemeente.
De werkgroep Kerk in Actie zal zichzelf en de gemeente telkens weer bewust moeten maken van onze opdracht.
3.            Bevorderen van missionaire en werelddiaconale projecten.
Het werk buiten Nederland wordt bijna altijd uitgevoerd door lokale kerken en organisaties. Zij vragen Nederland om financiële en /of personele steun voor hun werk. Kerk in Actie is hun partner. In verbondenheid en wederzijds respect mogen wij, als plaatselijke gemeente, bijdragen aan het welslagen van hun werk.
4.            Ontwikkelen en organiseren van activiteiten.
Het ontwikkelen en organiseren van activiteiten zijn zinvolle mogelijkheden bij het bevorderen van missionaire en werelddiaconale projecten, zoals het inzamelen van gelden voor dit doel. Dergelijke activiteiten vergroten de betrokkenheid en versterken de onderlinge band binnen de plaatselijke gemeente.
5.            Bevorderen van samenwerking binnen en buiten de gemeente.
Het is van groot belang om samen te werken met de Diaconie. Daarom zal een diaken altijd gedurende zijn of haar ambtsperiode, deel uitmaken van de werkgroep Kerk in Actie. Ook zal de werkgroepe aandacht besteden aan communicatie over de werkzaamheden met de buitenwereld.

Zittingstijd
werkgroepleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.

Benoeming leden
Leden worden benoemd door de Diaconie.

Financiën
Inkomsten van de werkgroep Kerk in Actie zijn afkomstig van:
-              Opbrengsten uit de acceptgiroacties;
De werkgroep verstuurt twee maal per jaar aan ieder gemeentelid een persoonlijk gerichte brief. Hierin wordt verzocht om een bedrag over te maken voor het werk ten behoeve van de projecten, die de werkgroep Kerk in Actie dat jaar wil ondersteunen
-              Opbrengsten uit vastgestelde collectes voor Kerk in Actie-doelen;
-              Opbrengsten van bijzondere acties (bijvoorbeeld de spaardoosjes tijdens de 40-dagentijd)
-              Giften van particulieren aan Kerk in Actie.

Er bestaan geen afdracht verplichtingen meer. De werkgroep streeft naar handhaving of verhoging van bestaande afdracht aan Kerk in Actie vanuit onze gemeente.

Inkomsten en uitgaven worden verantwoord in een financieel verslag (zie hierna).

Verantwoording
De werkgroep stelt jaarlijks in november een werkplan met bijbehorende doelen op en legt dit ter goedkeuring voor aan de Diaconie.
Wijzigingen in of vernieuwingen van het beleidsplan worden ter goedkeuring aan de kerkenraad voorgelegd.
Ieder jaar wordt omstreeks april het financieel verslag van het afgelopen boekjaar en een begroting van het komende boekjaar ter goedkeuring aan de kerkenraad voorgelegd.
De werkgroep brengt door de Kerk in Actie-diaken verslag uit aan de Diaconie en aan de Kerkenraad.
In dit mondeling verslag komen de volgende zaken aan de orde:
-              de doelstelling van de werkgroep;
-              wat gerealiseerd is van het werkplan/ beleidsplan;
-              welke contacten er binnen en buiten de gemeente onderhouden zijn;
-              wat/ hoe vaak er gepubliceerd is;
-              welke wensen en toekomstplannen er zijn.

Vergaderingen
De werkgroep komt in de regel 4 keer per jaar bijeen.

terug