De nieuwe organisatie-structuur

Het doel van de organisatieverandering is om te komen tot een organisatievorm: 
- die de uitvoering van onze basistaken ondersteunt,
- die vrijwilligers, zowel ambtsdragers als kerkleden ruimte biedt hun talenten te ontplooien,
- en dat alles zo ‘licht mogelijk’ georganiseerd: minder organisatie en vergaderen, meer aandacht voor de kern van het kerk-zijn.


Wat zijn de belangrijkste veranderingen:
  1. Formeel worden de 2 wijkgemeentes met hun wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad opgeheven en is er straks één kerkenraad en één gemeente.
  2. Deze kerkenraad delegeert een deel van haar werkzaamheden aan werkgroepen. Deze hebben een grote mate van zelfstandigheid en bijvoorbeeld een eigen budget. Ook kunnen gemeenteleden (die geen ambtsdrager zijn) in deze werkgroepen worden benoemd.
  3. Het werk in en rond het Kruispunt en de Dorpskerk wordt georganiseerd door lokale werkgroepen:  Eredienst en Pastoraat.
  4. Bepaalde activiteiten worden gemeentebreed georganiseerd:
    - Vorming en Toerusting
    - En ‘kerk-naar-buiten'


 

Een lichtere kerk

Maandag 16 mei 2022 hebben de Wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad een volgende stap gezet naar ‘een lichtere kerk’ in Santpoort en Velserbroek. Op 28 maart was de nieuwe Plaatselijke Regeling (PR) voorlopig vastgesteld. Op 16 mei hebben de kerkenraden er dit proces afgerond: de PR is nu definitief. Dat betekent dat we vanaf 3 oktober 2022 één Protestantse gemeente zijn met één Kerkenraad. De Wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad zijn opgegaan in wat we simpelweg 'de Kerkenraad van de Protestantse gemeente  te Santpoort en Velserbroek' zijn gaan noemen. Die 3 oktober was later dan oorspronkelijk gedacht, dat komt omdat we meer tijd nodig hadden om de nieuw te vormen werkgroepen op te zetten. We wilden dit proces met elkaar goed afronden en direct een goede start maken, dus we hebben daar nog wat extra de tijd voor genomen. Wilt u misschien meedoen of -denken in één van deze werkgroepen? Dat zou fijn zijn. De werkgroepen zijn er gekomen, omdat daarmee hopelijk meer gemeenteleden hun talenten willen inzetten voor de gemeente. U leest er elders meer over. Heeft u vragen of opmerkingen, we horen ze graag op beleid@pg-spvb.nl.

 

Hoe loopt het proces?

In de gemeente is sinds 2018 een beleidscommissie actief, die in opdracht van de Kerkenraad adviezen uitwerkt voor het beleid van onze gemeente voor de komende 10 jaar, dus tot circa 2030.

Om de betrokkenheid van de gemeenteleden te vergroten zijn er in elke wijk in het begin van dit proces meerdere gemeenteberaden geweest. Met externe ondersteuning hebben we met elkaar gesproken over wat we belangrijk vinden in de kerk, wat ons bindt, wat we belangrijk vinden en welke koers we willen varen.

In dit proces zijn de volgende stappen doorlopen en documenten opgeleverd en besproken:
1. De opdracht zoals de AK die in juli 2018 heeft geformuleerd.

2. De eerste rapportage van de commissie met Beleidsscenario's uit mei 2019. In de wandeling 'het rapport met de kruk met de drie poten' genoemd. Het is een discussiestuk over de kernwaarden van de gemeente.

3. Na een nieuwe ronde met gemeenteberaden over dit discussiestuk, is de tussenrapportage uit augustus 2019 opgeleverd door de commissie, met conclusies en aanbevelingen.

4. De aanbevelingen zijn onverkort door de AK overgenomen en de commissie is weer aan het werk gezet met een vervolgopdracht uit september 2019

5. In de zomer van 2020 heeft de commissie het vervolgrapport 'Samen sterker'  gepresenteerd. Met adviezen over een toekomstbestendige organisatieopzet, de invulling van de predikants-vacature in de wijk Velserbroek en het handhaven van twee plekken van samenkomst tot en met in ieder geval 2025. Van dit rapport is dit lezenswaardige artikel in het kerkblad van november 2020 verschenen. De kerkenraad heeft de conclusies en aanbevelingen uit het vervolgrapport onderschreven.

6. De commissie kreeg een vervolgopdracht van de AK uit november 2020. Op 7 juli 2021 is het rapport 'Naar een lichtere kerk' gepresenteerd aan de kerkenraden (deel A van de opdracht). De AK heeft de commissie gevraagd om de voorgestelde nieuwe organisatiestruktuur verder uit te werken. 

7. Op 28 maart 2022 is het concept van de nieuwe Plaatselijke Regeling besproken met de kerkenraden. Na raadpleging van de beide wijken werd op 16 mei 2022 in een gezamenlijke vergadering, de nieuwe Plaatselijke Regeling definitief vastgesteld. Met als datum van indiensttreding: 3 oktober 2022. Een lang proces is tot einde gekomen, we zijn er allemaal blij mee.

8. In samenspraak met de beleidscommissie is deel B van de opdracht geherformuleerd: "Onderzoek en onderbouw de opties voor het gebruik van onze beide kerkgebouwen in de periode t/m 2030. In beide wijken moet op de bestaande locaties een vierplek beschikbaar blijven zonder dat onze financiële positie te risicovol wordt".
Deze formulering is positiever verwoord dan oorspronkelijk. De kerkenraad (nu nog maar één), heeft het stappenplan voor dit proces op 12 juni 2023 goedgekeurd.

9. Op voorstel van de commissie heeft de kerkenraad op 18 september 2023 besloten om de huidige 4-plekken in ieder geval tot en met 2030 te handhaven. Dat betekent dat beide plekken van samenkomst t/m 2030 gehandhaafd zullen blijven. Voor de vergaderruimtes hoeft dat niet het geval te zijn. Jaarlijks zal worden bekeken of de financiele ontwikkelingen reden geven tot bijstelling. Dit besluit geeft de ruimte om de komende jaren als wijken Santpoort en Velserbroek verder naar elkaar toe te groeien.
De besluitvorming is gebaseerd op het stuk '20230908 Advies Beleidscommissie vwb bestaansrecht 4-plekken' van de beleidscommissie samen met het College van Kerkrentmeesters.
 
terug